شناسایی اتباع خارجی در حین ورود غیر قانونی به مرزهای ترکیه توسط نیروهای امنیتی ترکیه

شناسایی اتباع خارجی در حین ورود غیر قانونی به مرزهای ترکیه توسط نیروهای امنیتی ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه طی عملیاتی در شهرستان کیرک‌حان استان حتای ۱۰ تبعه خارجی را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور…