شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۴۱ مهاجر غیرقانونی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در سواحل شهرستان…