دوازده ملاحظه‌ی عمومی جهت مقابله‌ی شهروندان ایرانی با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

دوازده ملاحظه‌ی عمومی جهت مقابله‌ی شهروندان ایرانی با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

مانی رسانه- به دلیل ماهیت تروریستی ایدئولوژی اسلامگرایی شیعه همیشه خطر ترور شهروندان ناهمرنگ ایرانی در داخل و خارج کشور وجود دارد. به این ماهیت هم…