نیاز نوکیشان مسیحی

نیاز نوکیشان مسیحی

مانی رسانه- خیزشی که بویژه در چند دهه اخیر در دنیای فارسی زبانان بسوی پیام انجیل عیسی مسیح روی داده از جنبه های گوناگونی قابل…

غربت دلگیر نوکیشان

غربت دلگیر نوکیشان

مانی رسانه- حقیقتآ اگر فراغ خاطر و امکانات لازم مهیا بود شرح وقایع و اتفاقات زندگی پناهجویان بویژه پناه جویان نوکیش مسیحی در دیار غربت…