سال ۱۳۹۹ کبیسه است

سال ۱۳۹۹ کبیسه است

به گزارش سرویس خبر مانی رسانه- عضو کمیته علمی ستاد استهلال استان تهران با اشاره به پیدایش تقویم شمسی در خصوص وضعیت تحویل سال گفت: به…