توضیحات خانم زاغری به کمسیون پزشکی و تلاش او برای تاییدیه کمیسیون پزشکی به آزادی مشروط

توضیحات خانم زاغری به کمسیون پزشکی و تلاش او برای تاییدیه کمیسیون پزشکی به آزادی مشروط

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهامات امنیتی در تهران زندانی است، مشکلات خود را برای اعضای کمیسیون…