سکس تراپی چیست

سکس تراپی چیست

مانی رسانه-سکس تراپی نوع خاصی از روان درمانی است که به طرفین کمک می‌کند تا عوامل پزشکی، روانی، شخصیتی و بین فردی موئثر در رضایت…