به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- با میانجیگری دولت سوئیس، آمریکا مسعود سلیمانی را در ازای آزادی ژیو وانگ، پژوهشگر و دانشجوی دوره دکتری…