برزخ شغل موقت

برزخ شغل موقت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-سال ۲۰۰۹ شرکت GPS Tom Tom یک شغل رویایی پیشنهاد کرد: نگهبانی از جزیره بهشتی هامیلتون استرالیا! کسی که برای…