غربت دلگیر نوکیشان

غربت دلگیر نوکیشان

مانی رسانه- حقیقتآ اگر فراغ خاطر و امکانات لازم مهیا بود شرح وقایع و اتفاقات زندگی پناهجویان بویژه پناه جویان نوکیش مسیحی در دیار غربت…