نیاز نوکیشان مسیحی

نیاز نوکیشان مسیحی

مانی رسانه- خیزشی که بویژه در چند دهه اخیر در دنیای فارسی زبانان بسوی پیام انجیل عیسی مسیح روی داده از جنبه های گوناگونی قابل…