قوم از یاد رفته

قوم از یاد رفته

مانی رسانه- آنچه که پیش روی می خوانید در مورد بیداری روحانی در بین قوم مندائیان می باشد. بسیاری از عزیزانی که بنده را می…

چوبتراش

چوبتراش

مانی رسانه- چوبتراشی در کلبه ی کوچکی میان جنگلی زندگی می کرد. روزی از گوشه ای می گذشت، تکه چوب خوش دستی پیدا کرد و…

نیاز نوکیشان مسیحی

نیاز نوکیشان مسیحی

مانی رسانه- خیزشی که بویژه در چند دهه اخیر در دنیای فارسی زبانان بسوی پیام انجیل عیسی مسیح روی داده از جنبه های گوناگونی قابل…

غربت دلگیر نوکیشان

غربت دلگیر نوکیشان

مانی رسانه- حقیقتآ اگر فراغ خاطر و امکانات لازم مهیا بود شرح وقایع و اتفاقات زندگی پناهجویان بویژه پناه جویان نوکیش مسیحی در دیار غربت…