موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در سه استان ایران و واکنش جامعه جهانی بهاییان

موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در سه استان ایران و واکنش جامعه جهانی بهاییان

به گزارش سرویس مذاهب مانی رسانه- دایان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهاییان با اظهار نگرانی از موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در استان‌های مختلف ایران به…