کمانچه ساز ملی ایران

کمانچه ساز ملی ایران

مانی رسانه-ساز کمانچه یکی از سازهای ملی ایران به شمار می رود که خود را در بین سازهای زهی-آرشه ای جای داده است. سابقه تاریخچه این ساز بسیار…