گارد ساحلی ترکیه ۱۳۹ مهاجر غیرقانونی را در سواحل استان ازمیر از خطر غرق شدن نجات داد

گارد ساحلی ترکیه ۱۳۹ مهاجر غیرقانونی را در سواحل استان ازمیر از خطر غرق شدن نجات داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۱۳۹ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از سواحل شهرستان های چشمه٬ مندرس…