جمهوری اسلامی ایران به سرکوب خبرنگاران و شهروند-خبرنگاران ادامه می‌دهد

جمهوری اسلامی ایران به سرکوب خبرنگاران و شهروند-خبرنگاران ادامه می‌دهد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه- گزارش‌گران بدون مرز (RSF) خشونت و بازداشت خودسرانه‌ی شهروند‌-خبرنگاران را به هنگام تظاهرات در تهران و همچنین بازداشت دوباره…