مانی رسانه ManiMedia

۵ ژوئن‌ روز جهانی محیط زیست

به گزارش سرویس اجتماعی مانی رسانه-از سال ۱۹۷۲ تاکنون پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست محسوب می‌شود که هرسال یک موضوع مهم زیست‌بومی را شعار محوری خود قرار می‌دهد. حدود ۱۵۰ کشور در سراسر جهان در فعالیت های روز جهانی محیط زیست شرکت دارند

حشرات: موجوداتی کوچک با اهمیتی بزرگ

حشرات بیش از نیمی از گونه‌های مختف حیوانات را تشکیل می‌دهند. زمین زیستگاه میلیون‌ها گونه مختلف از حشرات است. بقای این جانواران کوچک در تعادل زندگی ما انسان‌ها و زندگی دیگر جانداران اهمیت بزرگی دارند. برای نمونه آنان به گرده‌افشانی گیاهان، کنترل آفات‌ها، تصفیه آب و باروری زمین کمک می‌کنند. در دهه‌های گذشته از تنوع زیستی حشرات به شکل فاجعه‌باری کاسته شده است.روز جهانی محیط زیست نماد حمایت از تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی است. سازمانهای مدافع محیط زیست و نهادهای وابسته به آنها با برنامههای متنوع میکوشند آگاهی زیست محیطی عموم مردم جهان را ارتقا دهند. فعالیتهای مخرب انسانی بیش از هر عامل دیگری تنوع زیستی و تبات و تعادل محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده است.