مانی رسانه ManiMedia

۲۵ نوامبر روزجهانی محو خشونت علیه زنان

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-به مناسبت ۲۵ نوامبر روزجهانی محو خشونت علیه زنان، سازمان ملل به مشکلات عمده جهانی تأکید دارد. بنابرآماراین سازمان درسال ۲۰۱۷ حد اوسط روزانه ۱۳۷ زن و دختر درسرتاسر جهان توسط همسران و یا اقارب نزدیک خود به قتل رسیده اند.

دویچه وله دری افزود:سازمان ملل متحد در گزارشی که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر کرده است، به وضاحت گفته است که در شماری از کشورهای جهان قتل زنان به دلیل جنسیت آنان یکی از معضلات اجتماعی را می سازد. این سازمان با تقسیم بندی این معضل جهانی به بخشهایی از آن پرداخته است.

قربانی ها

براساس گزارش دفتر سازمان ملل برای مبارزه علیه اعتیاد و جرایم (UNODC)  سال ۲۰۱۷ حدود ۸۷ هزار زن و دختر در سرتاسر جهان به قتل رسیده اند. در ۵۸ درصد موارد، قتل زنان و دختران توسط اقارب نزدیک آنان صورت گرفته است. حدود ۳۰ هزار زن توسط همسران شان به قتل رسیده اند. ۲۰ هزار زن و دختر را اقارب نزدیک آنان به قتل رسانیده اند.درمجموع، مردان به مراتب بیشتر از زنان به قتل می رسند و رقم قربانیان مرد به ۸۰ درصد می رسد؛ اما خیلی به ندرت مردی توسط همسر خود به قتل می رسد. رقم مردانی که توسط همسران خویش به قتل می رسند حدود چهار برابر کمتر از زنانی است که توسط همسران شان کشته می شوند.بنابر این گزارش تهدیدات قتل زنان توسط همسر و یا اقارب آنان در کشورهای افریقایی خیلی چشمگیر است. در برابر، کشورهای اروپایی با کمترین تعداد قتل زنان توسط همسران آنان، گواه وضعیت نسبی بهتر برای زنان می باشند.با بلندترین رقم قربانیان، وضعیت زنان کشورهای آسیایی به شدت وخیم می باشد.

عاملان

دراین گزارش سازمان ملل تأکید شده است که «بیشترین رقم قربانیان قتل های زنان، توسط اقارب و نزدیکان آنان به شمول همسران قبلی و یا همسران آنان حین زندگی مشترک، برادر، پدر، مادر، خواهر و اعضای دیگر خانواد ها با توجه به موقف و نقش آنان در خانواده صورت گرفته است.» انگیزه های این قتل ها نیز بیشتر «حسادت و یا ترس از جدایی» خوانده شده است.روزانه دست کم ۱۳۷ زن در سرتاسر جهان توسط همسر و یا اقارب نزدیک خود به قتل می رسند.صندوق بین المللی صحت سازمان ملل متحد در این گزارش همچنان روابط و تقسیم قدرت میان مردان و زنان را در «گسترش شدید اعمال خشونت بر زنان حین حل یک ماجرا» یکی از عوامل خوانده است.

جنگ و فقر

خشونت علیه زنان در شرایط دشوار به شمول فقر و جنگ بیش از پیش افزایش می یابد. براساس این گزارش سازمان ملل متحد، آمار قتل زنان در کشورهای امریکای لاتین و افریقایی به شدت بلند می باشد؛ مناطقی که در آنها جرایم باندهای جنایی، خشونت های قومی، بیکاری و فقر حاکم اند.

قتل های ناموسی

درسرتاسر جهان، بنابر گزارش سازمان ملل سالانه حدود ۵۰۰۰ قتل ناموسی از زنان قربانی می گیرد. در این جنایات زنان به دلیل نقض موازین مذهبی و سنتی و یا به دلیل مقاربت جنسی قبل از ازدواج، توسط اعضای خانواده و اقارب آنان به قتل می رسند.سازمان ملل تأکید کرده است که قربانیان قتل های ناموسی به صورت متداوم و «انزجارآور» ‌و با طریقه های مختلف به شمول شلیک کردن به آنان، سنگسار، زنده آتش زدن، زنده به گور کردن، حمله با کارد، خفه کردن و به دار زدن مجازات می شوند.بر اساس این گزارش عاملان این خشونت ها اکثراً مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. تنها در هندوستان بنابر این گزارش سالانه حدود بیش از یکهزار زن قربانی قتل های ناموسی می گردند.