مانی رسانه ManiMedia

یگان مرزی ترکیه ۵۸ تبعه سوری را در ورور غیر قانونی به کشور دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان‌ مرزی ترکیه ۵۸ تبعه سوری را که قصد داشتند به‌‌ صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، در شهرستان آلتین‌اوزو استان حتای دستگیر کردند.

این افراد برای انجام امور اداری به فرماندهی ژاندارمری استان مذکور منتقل شدند.

آناتولی افزود:عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.