مانی رسانه ManiMedia

کلیسای حقیقی به چه مفهومی است

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- در پی ویدئو جواب یکی از سوال های مخاطره آمیز و رایج را با دیدگاه آسیب شناسی  به نظاره بینید.