مانی رسانه ManiMedia

چرا در باور مسیحی چند همسری منع شده است؟

مانی رسانه- امروزه کمتر کسی است که نداند  در ایمان و باور مسیحی و آن هم در تمام زیر مجموعه های  سه فرقه کلان آن چند همسری نه فقط مرسوم نیست بلکه منع شده است . در خصوص موضوع چند همسری در میان ادیان و باورهای ملل  می توان  رویه های مختلفی را مشاهده نمود اما چرا مسیحیت این امر را مردود می شمارد؟

در پاسخ به این پرسش می توان به چند مورد در نگاه کلی اشاره داشت :

۱- در شرح خلقت که در کتابمقدس آمده بخوبی می توان مشاهده نمود که خداوند بهنگام آفرینش نوع بشر یک مرد و سپس یک زن را خلق نموده و آنان را به یکدیگر پیوند می دهد بنوعی که یکدیگر را در عرصه حیات و زندگی کامل نموده و اهداف خالق شان را تحقق بخشند  بعبارت دیگر اتحاد این دو نفر برای مقصودی که خداوند برای بشریت در نظر داشت کفایت می نمود درحالی که برای تکمیل طرح و نقشه الهی اگر نیاز به  چند همسری بود می باید چندین همسر برای آدم خلق می شد.

۲-نوع ارتباط فکری و عاطفی که در امر ازدواج رخ می دهد بگونه ایی است که شراکت بیش از دو نفر بعنوان مرد و زن نقص آن بوده و موجب میگردد تا پیوند کاملی بین آن دو شکل نگیرد ضمن  آنکه  مسئله ارتباط فیزیکی در امر زناشویی بنوعی موجب بهم پیوستن و یکی شدن این دو را فراهم می نماید و در امر  چند همسری طبعآ نمی توان این یکی شدن را با بیش از یک نفر شکل بخشید. به ویژه آنکه موجودی بنام انسان صرفا جسم و نیازهای فیزیکی آن نبوده و ازنظر عواطف و احساسات نیز به گونه ایی تشریک مساعی با جنس مخالف خود را بعمل می آورد که بدلیل ظرائف فکری ذهنی و عاطفی نمی تواند با بیش از یک نفر رابطه را برقرار نماید مگر آنکه یکی را خوار و دیگری را برتری بخشد.

۳- بخوبی می توان مشاهده نمود که  چند همسری تبعاتی بهمراه دارد فی المثل در زندگی ابراهیم و نوع ارتباط با ساره و هاجر گرچه به پیشنهاد ساره ابراهیم هاجر را به برای بدست آوردن فرزند پذیرفت لیکن مدت زمان طولانی نگذشت که خود ساره تغییر نظر داده و مشکلات جدی در زندگی ابراهیم بوجود آمد.

۴- اصولا در مبحث مسیحیت موضوع عهد ازدواج با بیش از یک نفر منحصر به افراد ذکور نبوده و بدلیل ارزش گذاری برابر بین نوع بشر این امر را چه برای مردان و چه برای زنان مجاز نمی شمارد لذا منع تعدد زوجات در باور مسیحی منحصر به جنسیت خاصی نمی باشد.

۵- گرچه ممکن است گاهآ ناتوانی و سردمزاجی هایی در زوج یا زوجین بوجود آید، اما بحث غرایز جنسی تنها بخشی از روابط بین زوجین است و نقش تشدید کننده ارتباط عاطفی و روحی زوجین را ایفا میکند نه آنکه کل امر ازدواج منحصر به وجود روابط جنسی گردد لذا صرف این امر نمی تواند مستمسکی برای چند همسری در باور مسیحی باشد.