مانی رسانه ManiMedia

پناهجویان اروپا در معرض آسیب و فقر قرار گرفته اند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-بیکاری و نبود حمایت اجتماعی، مانند بیمه و… پناهجویان را در اروپا در معرض فقر و آسیب‌های دیگر قرار داده است.

به گزارش  سی.ان.ان، بیکاری و نبود حمایت اجتماعی، مانند بیمه و…  پناهجویان را در اروپا در معرض فقر و آسیب‌های دیگر قرار داده است.این در شرایطی است که تعدادی از آنها چند زبان یا یک زبان بلد هستند و می‌توانند در بازارِ کارِ ویژه پناهجویان حضور داشته باشند و  برخی از هزینه‌های خود را تامین کنند.پناهجویان بیشتر اهلِ خاورمیانه هستند و درصد کمی هم از کشورهای اورپای شرقی مانند رومانی آمده‌اند؛ کشورهایی که در آنها بیکاری، فقر، گرانی و آسیب‌های برخواسته از آنها بیداد می‌کنند.