مانی رسانه ManiMedia

هورست زیهوفر جهت تقویت اتحاد اجتماعی در جامعه به مساجد ۷ میلیون یورو کمک خواهد کرد

به گزارش سرویس مذاهب مانی رسانه-هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال می‌خواهد طی سه سال آینده با مبلغ ۷ میلیون یورو از مسجدهایی حمایت کند که در جهت ادغام تلاش می‌کنند. وزارت داخله آلمان اعلام کرده که هدفش از این اقدام، تقویت اتحاد اجتماعی در جامعه است.

مهاجر نیوز افزود:وزارت داخله فدرال آلمان در نظر دارد که در سه سال آینده، از پنجاه محراب مسجد در آلمان حمایت مالی کند که در بخش ادغام افراد در جامعه تلاش می‌کنند. در انتخاب این مساجد نه تنها اتحادیه مسلمانان نقش خواهد داشت بلکه بنیاد آلمانی کودکان و نوجوانان، انستیتوت گوته، بنیاد اتو بنیکه و اتحادیه امور خیریه به نام «Paritätischer Wohlfahrtsverband» سهم می‌گیرند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت داخله آلمان فدرال، قرار است که این پروژه محدود به نام «مسجدها برای ادغام» را اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهجویان سازمان‌دهی کند و یک شورای کارشناسان هم در این زمینه همکاری خواهد کرد. اعضای این شورا را کارشناسان سازمان های اسلامی، ادارات، بخش های علمی و جامعه مدنی تشکیل خواهند داد.از جمله موارد دیگر، پروژه‌های مشورت‌دهی، برنامه های اجتماعی و اقداماتی که تامین ارتباط بیشتر میان جوامع و محله ها را فراهم کند، واجد شرایط در این پروژه دانسته می‌شوند.وزارت داخله آلمان فدرال که “کنفرانس اسلام آلمان” را سازمان دهی می‌کند، می‌خواهد که با حمایت مالی از این ۵۰ مسجد و مراکز مذهبی در جهت تقویت اتحاد اجتماعی به عنوان بخشی از «سیاست های لازم برای حفظ منافع کشور» تلاش کند.