مانی رسانه ManiMedia

نیاز نوکیشان مسیحی

مانی رسانه- خیزشی که بویژه در چند دهه اخیر در دنیای فارسی زبانان بسوی پیام انجیل عیسی مسیح روی داده از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تفحص هست بررسی سیر این تحول که می توان آن را نوعی بیداری روحانی نیز نامید بسیار قابل تعمق می باشد بواقع چه نیازهایی این جمع را بدین سوی رهنمون گشته و موجب شده تا بسیاری چه در سرزمین پدری در محدودیت ها و فشارها و بسیاری دیگر ترک دیار نموده و رو بسوی سرزمین های بیگانه نهاده و بدنبال آنچه باشند که در گذشته شان نیافتند ؟
پاسخ به سئوالات اساسی زندگی و آگاهی از مجهولاتی که سالیان سال حتی اجازه تفکر و زیر سوال بردنشان را نداشتند . فقدان پذیرش و آغوش باز و با محبت که بجای شماتت و توبیخ و مجازات آنان را با همان ضعف ها و محدودیت ها درک نموده و برای تحقق این خواسته های به حق شان یاری شان دهد . بدست آوردن شهامت اینکه بتوانند با دیده ابهام و تردید حتی حقایق مسلم را یک به یک بررسی وخود به جواب برسند و نه آنکه مجبور به پذیرش پاسخ های دیگران آنهم بدون چون و چرا تفحص در آنان باشند . و بالاخره ارضاء نیاز فطری وذاتی که آنان را بسوی شناخت معبود و منشاء حیات و هستی سوق می دهد تا در پرتو شناخت او از تمام مجهولات حیات و زندگی رهایی یابند .
با نیم نگاهی به این نکات و همچنین سایر موارد مشابه است که باید پرسید آیا کلیه مجموعه ها و ساختارهایی که این نوکیشان بدان روی می آورند تاکنون توانسته اند این نیازهای اساسی را رفع نمایند؟ آیا حقیقتآ جاذبه آنان بیشتر از دافعه شان بوده ؟ ویا در مواجهه با خیل عظیم سوالات و انتظارات این نوکیشان از خود آستانه تحمل قابل پذیرشی آشکار ساخته اند؟ برای بدست آوردن پاسخ این سئوالات بررسی های فراوانی نیاز است اما با نیم نگاهی به فرهنگ حاکم بر محاوره های در حال انجام در این فضای خاص می توانیم پاسخ خود را بنوعی با روبرو شدن با واژگان سخیفی همچون گوسفند دزدی و یا اینکه نخواهم گذشت حاصل زحمات مرا در چرانیدن گوسفندان دیگران ببرند!! و مواجهه با فضاهایی که بیشتر به محبس و سربازخانه شباهت دارد تا کانون عرضه عشق و محبت الهی پیدا کنیم . آنچه جسته گریخته امروز به گوش رسیده و به چشم مشاهده میگردد متاسفانه این است که برخی نوکیشان ( واگر نگوئیم بسیاری ) از آن دلایل بنیادین که آنان را وادار به حرکت و تحول در اعتقادات و باورهایشان نموده بود نه فقط نتوانسته اند پاسخ خود را بیابند بلکه در مواجهه با خواسته هایشان موجبات رنجش مضاعف شان نیز فراهم و گاه سبب روی گردان شدنشان از این طریق و سبک و سیاق اعتقادی شده است . ای کاش در کنار آیات طلایی و آیات حاوی وعده های خداوند در کتاب مقدس که همواره با مداد و خودکار و ماژیک های خوش رنگ علامت گذاری می کنیم تا مرتب در جلوی چشمانمان باشند بر روی آیاتی از انجیل هم که در آن واژگان لغزش سنگ آسیاب و قعر دریا هست هم با ماژیک فسفری خوش رنگ علامت می گذاردیم .