مانی رسانه ManiMedia

نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر اعلام شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-در سال گذشته، تعداد ٣٢۶٠٧٩۶ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ۶٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

 در اینفوگرافیک حاضر، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٧ نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨۴١ تعداد ٢٣٨١٣٠۴۵ شاغلان هستند که ٨١,٨% آن را مردان و١٨.٢% را بانوان تشکیل داده‌اند.همچنین تعداد ٣٢۶٠٧٩۶ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ۶٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند.نرخ مشارکت مردان ۶۴,٨%، نسبت اشتغال ۵٨.١% و نرخ بیکاری آن‌ها ١٠.۴% بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ۴٩.۶% و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٧.٢% است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٨۶.١% بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ١٣.٩% در بین مردان است.نرخ مشارکت زنان ١۶,١%، نسبت اشتغال ١٣% و نرخ بیکاری آن‌ها ١٨.٩% بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ۵٣.۴% و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٩.٧% است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٧٧.٣% بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ٢٢.٧% در بین بانوان است.