مانی رسانه ManiMedia

موسیقی و کلیسای فارسی زبان

مانی رسانه- بلا شک استفاده تلفیقی از ابیات و سرودها بهمراه نواختن آلات موسیقی جایگاه ویژه ای در عبادات و پرستش های کلیسای مسیح دارد بجز معدودی از فرقه ها می توان استفاده از موسیقی را دراغلب کلیساهای کاتولیک و پروتستان مشاهده نمود عاملی که قطعا به غنای پرستش در کلیسا می افزاید چنانکه در متون مختلف کتاب مقدس نیز بخوبی می بینیم  که از دیر باز استفاده از سرود بهمراه نوازندگی در پرستش خدای حقیقی چه جایگاه شامخی داشته  بطور مثال کتاب مزامیر خود به تنهایی سروده هایی است که در مناسبت های مختلف در وصف خداوند و عبادت او سرائیده می شده . در باب اسباب و آلات موسیقی و کارکرد آنان در متون کتابمقدس جای تفحص و بررسی بسیار زیادی وجود دارد که امید است تا اهل فن و صاحبنظران در این زمینه به اشاعه نظرات خود بیشتر در بستر و زمینه فعالیت های کلیساهای فارسی زبان اهتمام ورزند . تاریخ کلیسای فارسی زبان از عهد ساسانی نیز گواه کارکرد سرود وموسیقی در کلیسای نستوری آن زمان را می دهد در همین راستا باید اذعان داشت که بدلیل غنای زبان و ادبیات فارسی کلیساهای فارسی زبان دارای گنجینه با ارزشی از متون و ملودی هایی در پرستش کلیسایی می باشند که میراثی است گرانبها . در واقع این کلیسا همواره در طول دوران پر فراز و نشیب اش از مردان و زنانی خدمتگزار برخوردار بوده که هر کدام به نوعی به این گنجینه پر ارزش افزوده اند چه در گذشته فرهیختگانی نظیر جلیل قزاق ایروانی، دکتر سعید کردستانی و اسقف حسن دهقانی تفتی و سایرین خادمین گرامی و چه در دوران معاصر عزیزانی همچون کشیش هایک هوسپیان و کشیش ورویر آوانسیان و دیگر خادمین عزیز کلیسا که هر کدام بنوعی موجبات اعتلای این میراث پر بها را فراهم نموده اند اما نکته قابل تعمق این که همانگونه که برای همگان روشن است بستر فرهنگی اقوام و ملل جهان در طول تاریخ دچار تغییر و تحولاتی میگردد که ذائقه موسیقیایی نسل ها نیز از آن مستثنی نمی باشد و این امری بدیهی است که براحتی می تواند موجب تحول در زمینه موسیقی کلیسایی نیز گردد . در این جا لازم است تا به نکته ای در تعالیم مسیحی نیز اشاره گردد چنانکه بخوبی می دانیم تعالیم و آموزه های مسیحی که صرفا مبتنی بر نص صریح آیات کتاب مقدس می باشد از چنان جامعیتی برخوردار است که قابلیت اجرا در هر عصر و زمانه ای را داشته و بدون  عبوراز موازین الهی می توان از تنوع و دگرگونی مولفه های فرهنگی بهره برد . نمونه بارز آن هم تغییرات قابل ملاحظه ای است که می توان در سبک های مختلف کلیسایی در هر قومیت و ملیتی مشاهده نمود لیکن علیرغم تمام این تحولات و حتی با لحاظ نمودن آزادی های فردی و اجتماعی در استفاده از اموری که فی نفسه خنثی بوده و نتوان آنان را با عناوینی نظیر گناه یا مجاز برشمرد نظیر اصوات  و سبک های مختلف موسیقی همان تعالیم مقدس ما را منع نموده تا آزادی های فردی مان موجب لغزش دیگران و یا بهانه ای برای بدگویی دشمان قوم خدا گردد و همین جا است که علیرغم آزادی عملی که در امر پرستش و تحت کنترل روح القدس در کلیسا صورت می گیرد تحت کنترل همان روح نمی توان از سبک هایی در پرستش استفاده نمود که موجبات بدگویی را بر علیه کلیسا فراهم و یا با یکسان شمردن نوع استفاده ابزاری از موسیقی در کلیسا با محافل و مجالسی که منافات جدی با آموزه های انجیل دارد تاثیر شهادت نیکوی کلیسا را در دنیا کاهش دهیم  البته بی شک هدف این نیست که نوعی خاصی از موسیقی را مردود شمرده و قائل به پاکی و ناپاکی بین اصوات و ملودی ها باشیم بلکه مطلب بر سر نسبیت های فرهنگی در جوامع مختلف می باشد که مراعات آنان شاید بنوعی موجبات محدودیت را برایمان فراهم آورد لیکن در نهایت موجب حفظ پیام کلیسا از شائبه ها و کارکرد مفید آن در افکار عمومی میگردد امروزه کلیه صاحبان اندیشه راست دینی و مطلع از علم تفسیر کتابمقدس   متفق القول اند که نصایح پولس برای پوشش سر خواهران در هنگام عبادت الزامآ قابلیت تسری به تمام اجتماعات مسیحی در قرون و اعصار را نداشته بلکه مطلبی بوده که در زمان و مکان خاص کارکرد خود را داشته وتنها در همان مقطع زمانی موجبات تفکیک خواهران مسیحی را با سایر همجنسان خود در اجتماع که فاقد شهرت خوبی نبودند فراهم می آورده  بنا بر این بخوبی مشخص است که اصل تعبیری که از این نکته بر اساس علم تفسیر می توان برداشت نمود این است که حتی علیرغم آزادی های فردی و روحانی که شخص مسیحی برای خود قائل است حتی در کاربرد اعمال و روشهایی که فی نفسه خنثی بوده برای حفظ شهادت مثبت در انظار و افکار عمومی می باید حدود و موازینی قائل شد لذا به همین سبک و سیاق گرچه هر نوع موسیقی در بطن خود می تواند خنثی انگاشته شود ولی استفاده از برخی سبک ها  در صورتی که برای عموم ایجاد شبهه نموده و یا متناسب با اماکن و عملکردهایی است که در ذهنیت جامعه در منافات با باورهای مسیحی است می باید کنار گذاشته شود . ضمنا در این میانه مقایسه اقوام و ملل مختلف نیز مقرون به صحت نیست چرا که هر قوم و هر ملت دارای پیشینه و مولفه های فرهنگی خود می باشد .