مانی رسانه ManiMedia

ممانعت گارد ساحلی ترکیه از خروج غیر قانونی ۵۰ تن از اتباع خارجی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۵۰ تبعه خارجی را که در صدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در سواحل شهرستان انز استان ادیرنه شناسایی و از خطر غرق شدن نجات دادند.

افراد نجات یافته که ۷ کودک نیز در میان آنها دیده می‌شد، به اداره استرداد اتباع خارجی استان ادیرنه منتقل شده اند.

آناتولی افزود:عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.