مانی رسانه ManiMedia

معضلات فرهنگی در مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- امید ازگمی- از آنجا که در بطن هر جامعه بزرگی می توان تجمعات و گروه های مختلفی را دید و از آنجا که تشخیص برخی معضلات و ناهنجاری های این گروه ها را می باید در بستر اجتماعی که در آن قرار دارند جست طبعآ برخی درد ها و نیازهای بنیادین جامعه مسیحیت فارسی زبان جدا از برخی خصلت های اجتماعی جامعه بزرگی که در آن رشد یافته اند نمی باشد .

بیاد دارم در فواصل سالهای ۱۳۵۷ الی  ۱۳۵۹شمسی که جامعه ایران دچار تحولات جدی و عمیق اجتماعی شده بود پس از فروکش کردن التهابات و بی نظمی های روزهای آغازین جامعه با معضلی روبرو گشت که تاکنون تجربه نکرده بود و آن  دست بدست شدن برگه های فتوکپی شده از دستنویس هایی بود که طی آن فهرستی از اسامی افرادی درشهرها تحت عنوان خائنین و وابستگان نظام قبلی از آنان یاد میشده و خدا می داند که طی آن سالها این گونه اعمال که عمدتآ ناشی از عداوت های شخصی و خانوادگی وتضاد منافع و……..بود چه عواقبی برای مردم ایجاد نموده بود . آنچه آنروز در جامعه ظاهر گشته بود امروزه نیز به اشکالی دیگر در جامعه کوچکتر مسیحیت فارسی زبان مشاهده میگردد و گویی این عارضه نامبارک فرهنگی نمی خواهد ( یا نمی خواهند بگذارند) دست از سر این مردمان بردارد و عامل اصلی و بستر و خاستگاهی که چنین عوارضی در آن براحتی رشد و نمو میکند چیزی نیست جز فقدان آگاهی عامه آمیخته با قضاوت های نابجا و احساسی که تحت تاثیر  هر حرف و سخنی بدون کنکاش در صحت و سقم آن قرار می گیرند  . آنچه آن روزها با برگه های فتوکپی شده دست به دست میشد امروز به شیوه جدید و با فن آوری های نوین از طریق تلفن های هوشمند و رایانه ها و…. اشاعه می یابد و افسوس و دریغ که گویی هنوز پس از گذشت ۴ دهه هنوز آش همان آش و کاسه همان کاسه است و شوربختانه این حرکت و مولفه نامیمون فرهنگی در بستر مسیحیت فارسی زبان نیز موجود است . هر کس که دچار سرخوردگی هایی بوده و یا خواسته هایش برآورده نشده و یا سابقه عداوتی با کسی داشته  سعی در زیر سوال بردن دیگران به شکل ها و صور مختلف نظیر اتهام وتهمت و افترا  نموده و سعی در تخریب و سیاه نمایی می نمایند و این گونه عملکردها هم نشسته بر بالهای شبکه های جهانی به همه جا گسترش یافته و مخاطبین نیز تحت تاثیر قدرت عاملی بنام رسانه که یمن شبکه های مجازی امروزه هر فردی می تواند خود را صاحب رسانه بیابد به زیر سوال بردن و تخطئه و تکفیر افراد می پردازند و گاهآ  پا را از افراد و اشخاص نیز فراتر نهاده و سعی به زیرسوال بردن گرایش های فکری و الهیاتی نموده و دشمنی و عداوت های فردی را در زیر چتر بزیر سوال بردن اصول اعتقادات دیگران بعمل می آورند . البته از سوی دیگر آیا بواقع هر گونه اظهارنظر و بیان مطالب در خصوص افراد و اشخاص از روی بغص و خصومت است؟ یا آنکه رگه هایی از صحت را نیز می توان در آنان دید که چون بشیوه ناصحیح بکارگرفته شده و در امواج تهمت و عبارات های ناروا گم شده اند؟ حقیقتآ پاسخ چنین معضلاتی چیست؟ بی شک پاسخ به این دست پرسش ها را نمی توان براحتی یافت چرا که مولفه های فرهنگی نهادینه شده در میان اقوام و طوایف چیزی نیست که براحتی مورد جرح و تعدیل واقع گردند اما منفعل بودن نیز نه فقط مشکلی را برطرف ننموده بلکه در دراز مدت ریشه های این گونه ناراستی را را عمیق تر می سازد قطعآ روبرو شدن و ترمیم چنین دست اموری نیازمند خیزش و همیاری عمومی  می باشد تا برخی هنجارها بویژه در فضای مجازی جایگاه خود را بیابد به عبارت دیگر حرکت بسوی کنارگذاردن تلخی ها و ناراستی ها در بیان حقایق در کنار پاسخگو بودن افراد و گروه ها و تشکل ها در قبال رفتارهای گروهی و اجتماعی خود و در کنار این همه کوشش همه جانبه از طریق صاحبان خیراندیش اندیشه در جهت بالا بردن سطح آگاهی عموم از طریق اشاعه فرهنگ های سالم و بهنجار اجتماعی نیاز امروز می باشد . در این میانه نقش چهره ها و افراد صاحب نام در عرصه رسانه های جمعی و گروهی بسیار شاخص بوده تا بجای حفظ منافع فردی و گروهی خود و موج سواری بر امواج ناآگاهی افکار عمومی سعی در بالا بردن سطح آگاهی عموم نمایند حتی اگر چنین عملکردهایی نافی منافع شان گردد به امید روزی که همه رهبران جریان های فکری و تشکل های کلیسایی  در این بستر دست در دست یکدیگر سهم خود را در این امر خیر و خداپسندانه ایفاء نمایند.