مانی رسانه ManiMedia

مسیحیت فارسی زبان آغشته به سیاست؛ آری یا خیر؟

مانی رسانه- هدف از هرگونه فعالیت و جنبش بشارتی در میان فارسی زبانان چیزی نیست بجز گسترش ملکوت خداوند از طریق برقراری حاکمیت عیسی مسیح بر قلوب و افکار انسانها در واقع این هدف نه فقط در جمع فارسی زبانان  بلکه هدف مقدسی است که برای کلیه ملل و اقوام در عهد جدید ترسیم گشته و راهکار عمده عملی آن نیز همانگونه که مسیح در هنگام صعود مبارکش به آسمان فرمود از طریق شاهد او بودن در میان اقوام و طوایف می باشد علیرغم آنچه افراد پیرامون او  در آن زمان می اندیشیدند مسیح هیچگاه بدنبال منصب و مقام دنیوی و سیاسی نبوده و به دفعات از دعوت و هدایت شدن به سمت تصاحب قدرت های زمینی کناره میگرفت و این برای اطرافیانش قابل درک نبود تا زمانی که تحت کنترل روح خدا به هر آنچه در طی آن سی و سال و اندی که از مسیح دیده و شنیده بودند وقوف پیدا نمودند . عیسی مسیح و مسیحیت راستین هرگز بدنبال ایجاد حزب و گروه و دسته خاصی که در آن اهداف این جهانی متصور باشد نبوده و نخواهند بود چرا که نه خود مسیح و پس از آن شاگردانش را هرگز در قامت یک لیدر و رهبر سیاسی و یا حتی سیاسی – مذهبی نمی بینیم نه در اناجیل و نه در کتاب اعمال رسولان . و این نکته حائز اهمیتی است که می باید مورد توجه فعالان این حوزه واقع گردد عواملی نظیر دلسوزی و داشتن بار قلبی برای رنجدیدگان و کسانی که بناحق جفا می بینند ظلم و تعدی به حقوق حقه انسانها و بیدادگری که امروزه در جوامع بشری مشاهده میشود بی شک هر انسان آگاهی را متاثر می سازد و در جایگاه یک پیرو عیسی مسیح از خود می پرسیم  پاسخ و راهکار باورهای من برای اصلاحات اجتماعی چیست؟

اما از آنجا که مکاشفه ابدی خدا برای انسانها در کتابمقدس متجلی می باشد پاسخ های خود را نیز می باید در آن جستجو نمائیم . البته از آنجا که هرکس به زعم خود در این مقوله  برداشت و تفسیر می نماید طبعا متقاعد نمودن افرادی که تمایلی به متقاعد شدن نداشته و اصولا بدلیل منافع حاصله بر برداشتهای خود پا می فشارند آب در هاون کوبیدن است لذا توجه و آگاه نمودن افکار عمومی و قاطبه مسیحیان فارسی زبان که بحق دلسوخته سایر هموطنان رنجدیده خود می باشند بر ذمه هر متفکر آگاه و مشرف بر علم تفسیر کتابمقدس می باشد وامروزه این برعهده تمامی معلمین و مفسرین راستین کلام خدا می باشد که روش برخورد و مواجهه مسیح و مسیحیت را با ظلم و تعدی موجود در جهان برای ایمانداران و بویژه نو ایمانان تبیین نمایند که چگونه خداوند هدف اصلی را بر مقابله با گناه قرار داده و نه بر اهداف ظاهری و روبنایی بلکه به مبانی ظلم و تباهی و گناه بشریت متوجه و با آن مقابله می نماید و آنهم با بزرگترین سلاح دنیا یعنی محبت چرا که آنگونه که در کلام مقدس آمده آنچه هرگز زایل شدنی نیست و کسی را در برابر آن یارای ایستادگی نیست محبت است.