بسیار متشکرم از اینکه از زندانیان سیاسی که مظلومترین قشر از زنذانیان هستند، یاد میکنید و اطلاع رسانی شما خیلی در کاهش وحشیگری نظام تاثیر دارد