مانی رسانه ManiMedia

مجارستان از بستن اردوگاه های بحث برانگیز خبر داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-مجارستان از بسته شدن اردوگاه های بحث برانگیز پناهجویان در منطقه ترانزیت در مرز صربستان خبر داده است. گرگلی گولیاس، یکی از مقامات حکومت این کشور روز پنجشنبه در بوداپست گفت که حکومت با این اقدام اش از حکم دیوان عالی اروپا پیروی می کند.

مهاجر نیوز افزود:دیوان عالی اروپا هفته گذشته اسکان پناهجو در اردوگاه بسته “روزکه” را که از کانتینر ایجاد شده است و در مرز مجارستان و صربستان قرار دارد، “بازداشت” عنوان نموده و شدیدا انتقاد کرد. گلیاس گفته است که منطقه ترانزیت “راه حلی بود که از مرزهای مجارستان محافظت می کرد.” تطبیق حکم دیوان عالی اروپا  “با تاسف” برای مجارستان الزامی است به همین دلیل این اردوگاه را بسته می کنیم. ۲۸۰ پناهجوی که در این اینجا اسکان داده شده بودند، در اردوگاه های پناهجویان انتقال داده شده اند. این وزیر درباره مدت اقامت آینده آنها در مجارستان و چگونگی برخورد با این پناهجویان اظهار نظری نکرد. با این حال، وی تأکید کرد که درخواست پناهندگی فقط می تواند “در سفارتخانه های خارج کشور”ارائه شود.

 کمیته امدادی مجارستان “هلسینکی” گزارش داده است که شنبه شب حدود ۳۰۰ نفر از دو اردوگاه که با سیم خاردار احاطه شده اند و در منطقه ترانزیت در مرز بین صربستان و مجارستان واقع اند به تاسیسات باز و یا نیمه باز پناهجویان انتقال داده شدند. شامل این پناهجویان شمار زیادی خانواده ها با کودکان خوردسال اند. این کمیته از چهار پناهجو، از ایران و افغانستان که علیه بازداشت شان در این اردوگاه ها اقامه دعوا کرده بودند، نیز نمایندگی می کند. این پناهجویان از بیش از یک سال در منطقه ترانزیت گیرمانده بودند.هفته گذشته دیوان عالی اروپا حکم داد که پناهجویان نباید بیش از چهار هفته در اردوگاه های منطقه ترانزیت نگهداری شوند. هر پرونده نیز باید جداگانه بررسی شود. سیاست سختگیرانه مجارستان مبنی بر پناهجویان، سالهاست که بحث برانگیز بوده و همچنین یک نگرانی مداوم برای مقامات اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.در اوایل ماه اپریل امسال، دیوان عالی اروپا حکم داد که مجارستان، پولند و جمهوری چک با امتناع از پذیرش پناهجویان از ایتالیا و یونان، در جریان بحران مهاجرت، قانون اتحادیه اروپا را نقض کردند.