مانی رسانه ManiMedia

ماندگاری کاخ ثابت پارسال در فهرست آثار ملی

مانی رسانه-حفظ کاخ ثابت پاسال با مشارکت و اقدام درست رسانه‌ها، دستگاه قضایی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و واحد حقوقی در فهرست آثار ملی ماندگار شد.

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-پرهام جانفشان (مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران) گفت: عدله و مستندات ارائه شده به شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان واحد حقوقی و روشن سازی رسانه ها و دوست داران میراث فرهنگی از اهمیت حفظ معماری کاخ ثابت به عنوان یک بنای ارزشمند و نقش آن در حفظ هویت شهری موجب شد تا قاضی پرونده با شناخت کافی از موضوع رای در حفظ این بنای ارزشمند دهد.

او افزود: پس از ثبت ملی این اثر، مالک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت در سال ۹۸ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که شعبه بدوی این پرونده است، رای به ورود شکایت داد تا اثر از ثبت ملی خارج شود که در نهایت اداره حقوقی میراث فرهنگی استان تهران و اداره کل حقوقی وزارت خانه  از این رای درخواست تجدیدنظر کرد و پرونده به شعبه سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد.

جانفشان خاطرنشان کرد: در نهایت رای قطعی شعبه سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دادنامه بدوی صادر شد و خانه در ثبت ملی باقی ماند.