مانی رسانه ManiMedia

ماجرای ویلای لواسان

به گزارش سرویس سیاسی مانی رسانه- در بحبوحه شــروع امتحانات دانشــگاه و مســابقات جــام جهانــی، »جنبــش عدالت خواه دانشــجویی«، اتحادیه ای که بــه تفکرات محمود احمدی نژاد نزدیک اســت، نامه ای را علنی کرد که در آن از دادســتان تهران خواسته اند ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی را پس بگیرد. در ایــن نامــه کــه روز گذشــته در ســایت این جنبش دانشــجویی و ســپس ســایت »رجانیوز« کــه از حامیان دولت احمدی نژاد اســت، منتشــر شــده، در توضیح بحــث ویلای لواســان، خطاب بــه جعفری دولت آبــادی این گونــه آمده اســت: »همان طور که احتمالا مســتحضر نیســتید، جناب آقای سرلشــکر فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مســلح، حدود ۲۵ســال اســت )از سال ۱۳۷۲( یکــی از ویلاهــای مصادره ای مســئولان رژیم ســابق در شهر لواسان به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع را به طور رایگان در اختیار گرفته اســت و علی رغم تذکــرات و پیگیری های فراوان، حاضر به تخلیه ویلای مزبور نیســت. از نحوه دراختیارگیری ویلای مزبور توســط وی و سؤالات فراوان پیرامون آن که بگذریم، این ویــلا در حال حاضر در مالکیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( بوده و طبق اطلاع مــا، تاکنون دو بار نیز مقــام معظم رهبری )مدظله العالــی( دســتور تخلیــه ویــلای فوق را داده اند و اقدامات حقوقی و حکم تخلیه نیز توسط ستاد اجرائی از محاکم قضائی اخذ شده است؛ اما متأســفانه نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی تاکنــون اقدام به اجرای این حکــم و تخلیه ملک مذکور نکرده است!«. در ادامه این نامه آمده اســت: »لذا انتظار است در اســرع وقت نسبت به رســیدگی به پرونده فوق و الزام شــخص مذکــور به تخلیه ویلای لواســان، دســتورات لازم را صــادر فرمایید. لازم اســت ذکر شــود جنبش عدالت خواه دانشــجویی در صورت ادامه تعلل دســتگاه های مربوطه در تخلیه ملک بیت المــال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نام برده به تخلیه ویلای لواسان برای خود محفوظ می داند. به امید ظهور عدالت گستر گیتی«. این نامه بــه دفتر مقام معظــم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس ســتاد اجرائی فرمان امام)ره( و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رونوشت شــده اســت. روز گذشــته »جنبــش عدالت خواه دانشــجویی« در ســایت خود تلاش کــرد جزئیات بیشــتری درباره این نامه و به قول خودشان »روند مطالبه بازپس گیری ویلای لواســان« از سرلشــکر فیروزآبادی ارائه کنند. نکته جالب اینکــه »خبرگزاری فارس« همین توضیحات را با عنــوان مصاحبه با »محمدجواد معتمدی«، دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی، منتشر کرده است. این جنبش دانشــجویی در توضیح اقدام خود گفته : »هشــتم آذر سال ۹۶، جنبــش عدالت خــواه دانشــجویی در نامــه ای بــه ســتاد اجرائی فرمان حضرت امــام)ره(، پیگیــری ویــلای لواســان را کــه در اختیــار سرلشــکر فیروزآبادی اســت، در دســتور کار قــرار داد. این اتحادیــه در تاریــخ مذکــور نامــه ای چند بنــدی را بــه ریاست ســتاد اجرائی ارسال نمــود و در ایــن نامه خواســتار پاســخ گویی به ابهامات شــد. پس از ارســال نامه، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( برای پاســخ به سؤالات، جلســه ای را با اعضای شــورای مرکزی جنبش عدالت خــواه برگزار نمود. در این جلســه جناب
آقای مخبر، ریاســت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(، با پاســخ گویی به سؤالات نامه مذکور، بیان کرد موضوع تخلیه ویلای مزبور از گذشــته پیگیری می شده است تا آنجا که رهبری سال ۹۲ حکم بــه تخلیه آن داده انــد. همچنین در ادامه بیان کردنــد بعــد از نامه جنبــش عدالت خواه دانشجویی به ســتاد اجرائی، ایشان نامه جنبش را همراه با نامه ای از ستاد به مقــام معظم رهبری ارســال کردند و دوبــاره رهبر معظم انقــلاب بر نامه ســتاد پارافی مبنی بر تخلیــه ویلای مزبور می نویســند. بعد از آن، آقای فیروزآبادی اعلام می دارند که تا آخر اردیبهشت ماه ۹۷ ملک مذکور را تخلیه خواهند کرد«. در ادامه آمــده: »در همان جلســه با رئیس ستاد، جنبش عدالت خــواه دانشــجویی این مهلت را به مسئولان ستاد داد که تا پایان اردیبهشــت در صورت به نتیجه نرسیدن موضوع، آن را با مردم مطرح می کند و از این طریق موضوع را پیگیری می کند. پس از پایان این مهلت، با پیگیری های انجام شــده مشــخص شد مسئولان ســتاد بیان کردند که حکم قضائــی تخلیه ویلا نیز
صادر شــده اســت؛ اما نیروی انتظامــی به عنوان ضابط قضائی و مســئول اجرای حکم از اجرای آن اســتنکاف ورزیده اند. بنابراین جنبش عدالت خواه دانشــجویی این بار در نامه ای که در رســانه ها نیز انتشــار یافت، با درخواســت از دادســتان به عنوان مدعی العموم پیگیری اجرای حکم فوق را از ایشان تقاضا کرد و خواســتار بازپس گیــری بیت المال از شخص مذکور شد«. جنبش عدالتخــواه دانشــجویی در پایان وعده داده رونــد تقاضــای بازپس گیــری بیت المــال از مسئولان ســابق را همچنان ادامه خواهد داد. آنها همچنین گفته اند بنای رسانه ای شــدن کارهای خود را ندارند؛ اما در صورت همکاری نکردن اشخاص و دستگاه های مربوطه، این اقدامات در آینده رسانه ای خواهد شــد. خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد با دفتر سرلشــکر فیروزآبــادی تمــاس گرفته و خواســتار پاســخ گویی او درباره ادعاهای مطرح شده از سوی این تشــکل دانشجویی شده اســت؛ اما این دفتر از پاسخ رسمی به این سؤال خودداری کرده بودند. زاکانی: برای فیروزآبادی متأسفم علــی زاکانی، نماینده ســابق مجلــس که به جبهه پایداری نزدیک است، روز گذشته در توییتی به حمایت از اقدام این تشکل دانشجویی پرداخت و نوشت: »از جنبش عدالت خواه در مطالبه بحق بازگرداندن ویلای لواســان به بیت المال متشکرم. برای آقای فیروزآبادی متأســفم و تأسف بیشتری نیــز بــر… در برخورد نکــردن قاطع بــا اجحاف بیت المال و برزمین ماندن دستور رهبری در احقاق حق مردم دارم«. زاکانــی همچنیــن در توییتــی دیگــر نوشــت: »متأســفانه حقیقــت تلخی اســت کــه برخی از مســئولان دچار دنیازدگی شــده اند و امروز پیروان مکتــب امام باید پاســخ گوی زیاده خواهــی آنها و مفســده ای که ایجاد کرده اند، باشد. در این باره بنده با تحقیق این توییت را نوشتم«. مهلت ی کماهه به محمد مخبر همان طور که جنبش عدالت خواه دانشــجویی اعلام کرده، آنها در هشــت آذر ســال گذشــته به محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(، نامه نوشــته و درباره ویلای لواسان از او سؤالاتی را پرسیده و خواستار پاسخ شفاف و روشن شده بودند.

شرق**