بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۲,۱۹۰(بیست و دو هزار و صد و نود تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۲,۲۹۰(بیست و دو هزار و دویست و نود تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۶,۳۵۰(بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۶,۴۵۰(بیست و شش هزار و چهارصد و پنجاه تومان) است.