مانی رسانه ManiMedia

فرمان رسمی اردوغان به مناسبت بازگشایی ایاصوفیه به عنوان مسجد

مانی رسانه- فرمان ریاست جمهور ترکیه برای واگذاری ایاصوفیه به سازمان امور دینی کشور و بازگشایی آن به روی نمازگذاران در روزنامه رسمی منتشر شد.

به گزارش سرویس مذاهب مانی رسانه-به حکم شعبه ۱۰ شورای دولتی ترکیه، مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ مبنی بر تبدیل ایاصوفیه به موزه لغو شد.
انجمن خدمت به آثار تاریخی و محیط زیست در جهت لغو تصمیم هیات وزیران در راستای تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه به شورای دولتی شکایت کرد.

جلسه روز دوم جولای شعبه ۱۰ شورای دولتی با حضور طرفین دعوی برگزار شد.

شعبه ۱۰، پس از بررسی پرونده، تصمیم هیات وزیران به تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ مبنی بر تبدیل مسجد ایاصوفیه به موزه را باطل اعلام کرد.

به تصمیم شورای دولتی ترکیه، ایاصوفیه در مالکیت بنیاد فاتح سلطان محمدخان بوده و به عنوان مسجد در اختیار جامعه گذاشته شده است.

در حکم شورای دولتی با اشاره به اینکه ایاصوفیه به عنوان مسجد در سند ثبت شده و این قابل تغییر نیست اعلام شد:

“براساس سند بنیاد وقف فاتح سلطان محمدخان٬ استفاده از این مکان به غیر از مسجد و یا کاربری دیگر قانوناً امکان‌ناپذیر است”.