مانی رسانه ManiMedia

عیسی و صلیب

عیسی و صلیب_ امروزه کمتر کسی است که با دیدن علامت صلیب ذهنش معطوف مسیحیت نگردد گرچه هستند کسانی که صرفآ صلیب را به عنوان یک وسیله زینتی استفاده میکنند اما همگان می دانند که علامت صلیب نشان مسیحیت است در واقع صلیب قبل از آغاز مسیحیت نیز وجود داشته و اصولآ روش اعدام در امپراطوری روم بوده تا بدین وسیله به خفت بارترین شکل ممکن محکومین خود را اعدام نمایند اما در واقع با مصلوب شدن عیسی مسیح بود که علامت صلیب در جهان معروف گردید . گرچه در خصوص واقعه مصلوب شدن عیسی مسیح برخی نظرات ازتفکرات غیر مسیحی در طول تاریخ ارائه شده ولی همواره شاخه های اصلی مسیحیت یعنی کاتولیک رومی  ارتدکس و پروتستان با تمام زیر مجموعه هایشان جملگی متفق القول بر سر این رخداد تاریخی می باشند که شخص عیسی مسیح ناصری بر چوبه دار صلیب اعدام گردید . از جهتی می باید به این حقیقت بزرگ اذعان داشت که کل وقایع زندگی مسیح پیکره اصلی تفکر و ایمان مسیحی را شکل می دهد یعنی نه تعالیم او را می توانیم از عملکردش جدا بررسی کنیم و نه اعمالش را جدا از آنچه  تعلیم میداده است و در راستای همان تعالیم و سخنان است که بارها و بارها بر امر مصلوب شدن خود صحه گذارده و علیرغم بیان نهی کننده برخی از شاگردانش از ترسیم چنین فرجامی برای او نه فقط آنان را توبیخ بلکه مجددا تاکید می نموده که روبرو شدنش با صلیب الزامی است  به عبارت دیگر اگر صلیب را از کل تعالیم او جدا سازیم حتی با توجه به پیشگوئی های عهد عتیق هرگز امکان نداشت به مفهوم حقیقی آن پی ببریم و همچنین بالعکس اگر فقط آنچه از او در دست داشتیم تعالیم اش بود امروزه بمانند کتابی نیمه تمام می مانست که بی فرجام سیر وقایعی را هم که تاکنون برایمان بیان داشته بود بی مفهوم می ساخت . جدا از این حقایق نوع تجربه عینی که پیروان مسیح بر گرفته از ایمان مبتنی بر تعالیم مرگ و رستاخیز او آن هم نه فقط در یک قلمرو فرهنگی و جغرافیایی و یا عصر و زمانه ایی خاص بلکه در جمیع اعصار و جوامع با پس زمینه های بسیار متفاوت از هم دارند نمی تواند منشاء دیگری داشته باشد بجز این حقیقت تاریخی که عیسی مسیح بواقع بر صلیب مصلوب و سه روز پس از آن از میان مردگان قیام نموده است .