مانی رسانه ManiMedia

علل موفقیت یا رکود رشد مسیحیت فارسى زبان (بخش دوم)

مانی رسانه-  بدون تردید، امروز کلیساھا ،ومسیحیان فارسی زبان، درداخل وخارج ایران ، به مانند یک نھاد الترناتیوویک پدیده تعیین کننده، تبدیل شده اند و رھبران روحانی آن ،با طیف ھای وسیعی از مردم، ارتباط تنگاتنگ دارند.بدیھی است که در مورد عملکرد و نقش آنھا نیز پرسش ھای زیادی مطرح می شود که در کنکاش این نقدھا میتوان این پرسش ھا را ھم موجه دید و ھم غیر موجه. بسیاری از این پرسش ھا، واقعی و منطقی ھستند چرا که پروسه حرکت کلیسا را در جھت رشد ایماندار، منطقی نمی بینند وصرفا آن را یک رقابت ناسالم کلیسایی می شناسند.این دسته خادمین معتقدند که این نوآوری ھا، ومدرنیته، پایه واساس کتاب مقدسی نداشته و به ابتذال، منجر شده، و ارزشھا و مفاھیم روحانی را، به ضد ارزش تبدیل نموده است . واین سبب شده گروھی با اھداف پژوھشگرانه این معضل را بررسی کرده و نتایج این بررسی را در ھر ھفته بطور خلاصه در مانی رسانه انعکاس دھند در شناخت بیشتر این گروه باید گفت:  در تفکر این گروه ،  پروسه رشد و تعلیم،درازمدت و ھدفمند می باشد ومفاھیم اصیل ومقدس مسیحیت را قربانی منافع کوتاه مدت شخصی وسازمانی خود نمی کنند. به عبارت دیگر رفرم و یا اصلاحات روحانی را معادل بیداری ھای کلیسایی می شناسند . این تفکر با تقسیم شدن بی رویه کلیسا ھا مخالف ھست و تشکیل سازمان ھای موازی مسیحی را مفید نمی داند وبرای آنھا، اتحاد ، یک ھمبستگی احساسی، ورومانتیک نیست و متحد شدن رادر تشابه فیزیکی و الھیاتی نمی دانند این تفکر نقد پذیری را،به عنوان یک اصل اصیل توبه و بازگشت دوباره، ضروری می داند و اول از ھمه خود را زیر نقد قرار می دھد، تا عمل شایسته توبه و اصلاحات، جلال خدا را در کلیسا منعکس نماید. در تبین وشناخت بیشتر این تفکر باید اضافه کرد که آنھا خواھان شفافیت و معیار ھای روشن کتاب مقدسی، برای مناصب کلیسایی مانند منصب مقدس کیششی یا شبانی ھستند بدیھی است که شیوه ھا و روشھای این مناصب در کلیساھای مختلف ، متفاوت است. ولی اصول خوانده شده گی و سابقه خدمت طولانی در کلیسا ، کسب دانش کتاب مقدس و زندگی شخصی واجتماعی تقدیس شده، اصول مشترک ھمه کلیساھا با داکترین متفاوت می باشد. تجربه ھای تلخ و دردناک در شخصیت روحانی و اخلاقی و تعلیمی بعضی از شبانان ، موجه بودن این پژوھش را بیشتر می کند. باید تاکید کرد که کلیسای ایران در داخل یک کلیسا جفا دیده و در خارج از ایران یک کلیسای در تبعید است و این بواسطه یک رژیم توتالیتر و ایدیولوژیک، که تمام شیوه ھای خود را در مبارزه با مسیحیت اصیل بکار گرفته تا از مسیحیت اروتودوکس یعنی به معنی تعلیم درست جلوگیری کند باید اذعان کرد که رژیم ،این شیوه ھا را از نجربه احزاب کمونیسیم سابق، حزب کمونیسیم چین و رومانی در مبارزه با مسیحیت گرفته است ونمونه بارز آن ایجاد کلیسا ھای دولتی و تربیت کشیشان حکومتی در داخل و خارج ایران است در این مورد میتوان از تجربه ھای ریچارد وورمبراند در رومانی یا از میروسلاف ولف ازیوگسلاوی سابق که خود از الھیات دانان برجسته است ھمچنین از واچ من نی که تا آخر عمر در زندان چین بود، استفاده کرد. ویژگیھای کلیسای جفا دیده را باید شناخت در این رابطه باید نقشه ھای حکومت توتالیتر را خنثی نمود از رویا ھای این گروه باز ھم می توان اشاره کرد، که باید دشمنان خود را به مانند دوستان، دوست داشته باشند. ولی دشمن شناسی وشناسایی نقشه ھای شوم اھریمن وباطل ساختن آنھا، جزیی از الھیات مسیحی و وظایف کلیسایی می باشد از مباحث شناخه شده دیگر در گفتگو ھای نظام مند این گروه ؛ نقد آنھا به شاگرد سازی در کلیساھا می باشد و جزئیات این نقد را میتوان درفرم ، محتوی وھدف جستجو کرد.در نگاه متحوا طرح درس بگونه ای است که از فرھنگ بومی برخورد نیست در پایان دوره ، نو ایمان احساس شاگردی در خود نمی کند و فاقد این آگاھی است، که این دوره پیش نیازیست برای ورود به دوره ھای کامل تری در نگاه فرم، معلم فاقد یک پداکوژیک، روش تعلیم، شناخته شده است و این فقدان، انتقال مطالب را دشوار می سازد. در نگاه أھداف، معلم خود را شاگرد نمی داند و این حس را به شاگرد منتقل نمی کند . شاید برای روشنگری یبیشتر در مورد ھدف اصلی شاگرد سازی آیه معروف خداوند در آخرین فصل متی را در نظر بگیرید که به شاگردان گفت به میان قومھا بروید آنھا را شاگرد سازید و این شاگرد ھمان معلم است که خویش را شاگرد می بیند.
شاید رھبر ارکستر در ھنگام اجرا اثر، پشت به جمعیت باشد واحتمال این است استاد ریاضیات در ھنگام تدریس مقابل دانشجو باشد.ولی بطور یقین معلم مسیحی در شاگرد سازی کنار شاگردان است روش تعلیم در آموزش عمومی مانند روش ماکارنکو معلم محور است ولی در شاگردی سازی مسیحی ، شاگرد محور است. . نتیجه این شیوه ھای ناکار آمد، در کلیساھا، باعث شده ، که بیشمار نو ایمانان، در پایان این دوره ، خود را بی نیاز از آموختن و رشد کردن ببینند. در مورد شاگردی و شاگردی سازی مطالب خاصی وجود دارد که کار گروه ھای تخصصی مانی رسانه نتایج خود را به تدریج اعلام خواھند کرد این ھم حاصل تفکر ۵ دقیقه از طرح یکی سوژه ھا ی خاص است، بد نیست بدانید به ھر کسی از ھر کجا دنیا دو زمان  ۵ دقیقه فرصت داده می شود تا ایده ھای ارزشمند خود را مطرح کند و این یک انتخاب است و یک تجربه بودن و زیستن در کنار ھم با ھویت الھیاتی مشخص ولی متفاوت. و این یک معجزه زیستن است ھمراه با شجاعت بودن، شجاعت بودنی که پل تیلش در کتاب شجاعت بودن، آن را ترسیم می کند. ھویت الھیاتی، ما را از ھم متفاوت نمی کند در بررسی و پژوھش رکود و موفقیت ھای کلیسای ایران فاکتور ھای پیچیده ای وجود دارد که پژوھش یکی از آنھا، مشخص نبودن ھویت الھیانی خادمان وشبانان حتی معلمین کلیسا ھا می باشد و این آشکار نبودن ھویت الھیاتی به احتمال زیاد به فقدان نداشتن یا ندانستن ھویت الھیاتی خادم مربوط می شود وقتی رھبران کلیسا ھا ھویت الھیاتی خود را دقیقا نمی شناسند چگونه می توان از سلامت ھویت مسیحی ایماندار، مطمئن شد و این مشکل از آنجا ریشه می گیرد که جزوه ھا یا کتاب ھا خلاصه شده الھیات سیستیماتیک را، با بینش و ھویت الھیاتی یکسان می دانند.

بدون شک این آسیب شناسی همچنان ادامه دارد تا با ارائه یادداشت های کارشناسی ریشه  اشکال های رفتاری کلیساهای فارسی زبان را ترمیم نمود.

شرکت کنند گان در این نشست عبارتند از:( امید ازگمی و مانی راستین از ترکیه)،( آراء طوروسیان از آمریکا)،(آرش آزاد از کانادا) ،(علی خیراندیش از فرانسه) .(جبرائیل آندریاس از نروژ)

 خاطر نشان می سازد این رسانه از ابراز اندیشه و نظرگاه فعالان این حوزه استقبال می نماید .

علل موفقیت یا رکود رشد مسیحیت فارسى زبان (بخش اول)