مانی رسانه ManiMedia

عدم هوشیاری فعالان مسیحی فارسی زبان به کجا خواهد انجامید؟

مانی رسانه- تاریخ همواره معلم خوبی بوده اما فقط برای آنان که حداقل چندقدم جلوتر از خود را دیده و بعبارت دیگر فقط به خود و آمال و اهداف و منافع خود نمی اندیشند . حداقل ظرف چهار ماه گذشته از بهمن  ۱۳۹۷تاکنون طی سه یادداشت بصورت مکرر خطر حضور و فعالیت خودخواندگان توسط راقم این سطور در غیاب وجود تشکل های بی طرف در بستر مسیحیت فارسی زبان یادآوری گردید با گذشت زمان آنهم نه بسیار زیاد بخوبی خطری که از عدم وجود چنین تشکل هایی شکل گرفته و در راه رشد می باشد روزبروز بیشتر خود را آشکار ساخته است.  حداقل طی یادداشت های خودخواندگی در مسیحیت فارسی زبان . از ستیز فرقه ها در مسیحت فارسی زبان چه کسی سود می برد ؟ و بالاخره ضرورت ایجاد تشکل های بی طرف در مسیحیت فارسی زبان یادآوری گردید که اگر هر چه زودتر در این زمینه اقدام و حرکتی از جانب فعالان این حوزه صورت نگیرد بزودی با چالش های جدیدی روبرو خواهیم بود که بر بستر نا آگاهی و ساده اندیشی حق جویان و نو ایمانان جولان داده و موجب میگردد تا گره ایی که امروز به سادگی با دست باز میشود را فردا با دندان بگشائیم . براستی چقدر تعلقات فرقه ایی و تعصب در نوع نگرش باورهای الهیاتی می توانند موجب گردند تا مانعی در راه ایجاد اتحاد و همدلی بر سر اصول مشترک و مورد قبول عامه رهبران سازمانهای مسیحی فارسی زبان شوند ! گویی از یاد برده ایم که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. قدرت های سیاهی که کاری جز تخریب چهره پر مهر پیام کتابمقدس نداشته و هیچ مرزی برای رسیدن به اهداف شوم خود قائل نیستند . امروزه این بر ذمه تمام افراد حقیقی و حقوقی دلسوزو فعال مسیحی در بستر فارسی زبانان است که با کنار یکدیگر قرارگرفتن و جدا سازی صفوف خود از جمع خودخواندگان تمایز بین خودی و غیر خودی را در افکار عمومی رقم زده و جلوی سوء استفاده کسانی که صرفآ تفکر و باور مسیحی برایشان مستمسکی است که نام و نان می آورد را بگیرند