مانی رسانه ManiMedia

ضرورت ایجاد تشکل های بی طرف در بین مسیحیان فارسی زبان

 مانی رسانه- اساسآ در بین لایه های مختلف اجتماع بنا به ضروریات گوناگونی نظیر اقتصادی فرهنگی سیاسی حزبی و نظائر آن نیاز به ایجاد تشکل هایی  بر اساس اهداف مشترک شکل می گیرد . این حرکت نه فقط جمع و گروه های هم مسیر  را بسمت اهداف مشترک متمرکز نموده بلکه ضمن جلوگیری از به هدر رفتن نیروها  مانع از انحراف از اهداف تعیین شده  می نماید . اگرچه عناصر و عوامل تشکیل دهنده اینگونه تشکل ها می توانند دارای اهداف مشترک در سطح کلان باشند لیکن این مطلب مانع از حفظ هویت های فردی و گروهی نمی نماید فی المثل نهاد ها انجمن ها و گروه هایی با حفظ شخصیت حقوقی خود تحت لوای یک عنوان در زمینه اهداف و منافع مشترک خود با یکدیگر همکاری نموده و در یک راستا حرکت می نمایند . امروزه در بین فعالان مسیحیت فارسی زبان می توان به سازمانها و نهادهایی اشاره نمود که در راستای گسترش مجموعه خود فعالیت نموده و بدنبال اهداف روحانی برگرفته از متون مقدس می باشند لیکن هر نوع همیاری همکاری و مودت را تنها در داخل خود و در زیر مجموعه ساختار تشکیلاتی خود بعمل می آورند . با توجه به ماهیت کار و فعالیت مسیحیت فارسی زبان  در شاخه پروتستان  و با عنایت به افزوده شدن عوامل و همچنین عناصر جدیدالورود بدین مجموعه امروزه بیش از پیش نیاز به ایجاد و فعالیت یک تشکل بین الکلیسایی که موجبات سالم سازی بستر در حال رشد مسیحیت فارسی زبان را فراهم سازد احساس میشود تشکلی که با همکاری و همیاری همه فعالان باسابقه و نیک نامی که در بین فارسی زبانان به خدمت روحانی اشتغال دارند ایجاد گردد  تا از این رهگذر بدون آنکه سعی در بدست گرفتن هژمونی این جریان را داشته باشند ضمن جذب و در کنار خود قرار دادن عناصر و عوامل صالح عملآ موجبات به حاشیه قراردادن عناصر فرصت طلب را فراهم آورد این نیاز بدان جهت بیش از پیش  خود را آشکار می سازد که عامه مخاطبین در بین  فارسی زبانان بدلیل فقدان بینش و آگاهی لازم از امور روحانی و کتابمقدسی متاسفانه ممکن است ملعبه دست عده ایی سودجو مقام پرست واقع گردند که با سوء استفاده از ناآگاهی مخاطبین با چهره ایی ظاهرالصلاح  و عناوین و القاب دهان پرکن سعی در برآورده نمودن مطامع شخصی خود نموده و از این رهگذر حتی موجبات لغزش و سقوط نوایمانان را نیز فراهم آورند یعنی آنچه اندک اندک و کما بیش از گوشه و کنار بگوش میرسد شایان ذکر است که وجود چنین تشکل هایی حداقل می تواند مانعی باشد برای آنکه هرکسی نتواند بدون پشتوانه لازمه ائم از تحصیلات آکادمیک و یا تایید تشکیلات و ساختارهای معتبر روحانی خود را با القابی نظیر شبان و کشیش ونظائر آن در افکار عمومی معرفی نماید.