مانی رسانه ManiMedia

شناسایی برخی علل آسیب های وارده به مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- هدف از بیان و مطرح نمودن عیوب و آسیب هایی که مانند زخمی بر بدنه مسیحیت فارسی زبان است نه بزرگ نمایی به قصد تخریب نه تسویه حساب گروهی و جناحی و نه آب به آسیاب مخالفان ریختن است هدف ترمیم  اصلاح و بر طرف نمودن نقائص و اشکالاتی است که جلوی بازدهی صحیح و مفید این جریان را مسدود نموده . در این مقوله می توان از عناصر و عواملی بسیاری نام برد که در داخل این مجموعه بوده و کارکرد معیوب و یا مخرب شان مشهود است لیکن این نکته را نباید از خاطر دور داشت که در کنار این ها بسیاری ازاین کارکردهای اشتباه معلول و نتیجه عللی هستند که بمانند کانون های فشار از بیرون این مجموعه سبب ساز این ناهنجاری ها میشوند فی المثل زمانی که موسسات و سازمان های غیر فارسی زبان با هدف خدمت جهت امور بشارتی و خدمات و پشتیبانی های خود مدام مطالبه آمار و ارقام می نمایند این امر موجب میگردد تا افراد و نهاد های فعال در این زمینه بجای توجه به کیفیت فعالیت ها و خدمات به کمیت ها پرداخته و در نهایت خدماتی که می باید  موجب بنا و رشد حقیقی گردد نتایجی معیوب ببار می آورد که خود موجب بروز آسیب هایی بر بدنه این جریان میگردد و یا آنکه برخی دیگر از فرقه های  کلیسایی در خارج از دنیای مسیحیت فارسی زبان بعوض آنکه خادمین همسو با طرز تفکر و دیدگاه الهیاتی خود را در این جمع جستجو نموده و خدمات آنان را مورد حمایت قرار دهند به صرف افزایش شعبات  در میان سایر اقوام و ملل و بی توجه به ساختارهای فکری و الهیاتی اشخاص اقدام به تاسیس شعبات و بکار گیری افرادی می نمایند که گاهآ از نظر گاه الهیاتی در سویی ورای آنان قرار دارد که گرچه در نظر اول عملی مثبت جلوه می نماید لیکن این خود موجب میگردد تا افرادی که می توانند در جایگاه فکری خود منشاء اثر و مفید باشند بدلیل محدودیت های گوناگون نظیر معضلات اجتماعی و اقتصادی در خارج از سرزمین های مادری جذب این فرقه ها شده و در نتیجه آنچه می باید حاصل و نتایج شفاف و رو به رشد خدمات  آنان باشد حاصلی التقاطی و موقتی را سبب میشود مواردی از این دست است که موجبات آسیب های جدی بر این جریان کلیسایی را سبب میشود گرچه در این میان البته باید در نظر داشت مصائب و زخمهای وارد بر این پیکره نونهال گرچه متاثر کننده می باشد لیکن در طول تاریخ بی مانند نبوده و این بنای آسمانی همانگونه که در طول تاریخ در میان ملل مختلف از شداید و دشواری های گوناگونی عبور نموده از این برهه تاریخی نیز با موفقیت عبور خواهد نمود

***