مانی رسانه ManiMedia

شاگرد سازی در کلیساهای فارسی زبان

مانی رسانه- یکی از نیازهای جدی در هر کلیسایی فارغ از اینکه از چه ملیت  قوم و فرهنگ و زبانی می باشند، پرداختن به امر مهم شاگرد سازی است . بی شک توجه به امر آموزش آکادمیک و اشراف و آگاهی بر نظریات و دیدگاه های نوین در عرصه الهیات و آموزه های کتابمقدسی جزو نیازهای مهم هر کلیسایی می باشد. اما آنچه امروزه نیاز آن بطور کلی در دنیای معاصر محسوس می باشد فقدان توجه لازمه به امر شاگرد سازی است جدا از زمینه های تاریخی و اجتماعی زمان و دوران خدمت حضوری مسیح بر زمین یکی از اولویت های او توجه به موضوع شاگرد سازی بود.

یکی از شاخصه های شاگردسازی، آموزش عملی در عرصه وقایع و رخدادهای عادی و روزمره زندگی واقعی در بین مردم است.او شاگردانش را باخود به همه جا برده و اجازه می داد تا آنان برخورد و واکنش های او را در قبال رخدادها و افراد مختلف ببینند همچنین در وقتش آنان را بصورت خصوصی نیز مخاطب قرار داده و بدانان تعلیم می داد و به این شکل با قرار دادن عملی بسیاری از آموزه ها در درونشان به شکل یک پتانسیل آماده زمینه را فراهم نمود تا پس از نزول روح القدس هر کدام خدمت و رسالت خود را بجا آورده نه فقط مبشر خبر خوش برای جهانیان گردند بلکه هر یک نیز بجای خود شاگردانی تربیت نمایند که این اصل مقدس را به نسل های آتی نیز منتقل سازند .

حقیقتآ روش های جاری در بستر مسیحیت فارسی زبان چه مقدار به اصل مهم شاگردسازی توجه و اهمیت می دهد؟ امروزه بخوبی می توان گروهی از خادمین برجسته این حوزه را مشاهده نمود که خدمات   مبارکی را بعمل می آورند و اگر با کمی دقت توجه کنیم متوجه خواهیم شد که هر یک از آنان در واقع دارای چنین پشتوانه ایی بوده و درگذشته کنار آموزش های الهیاتی تحت نظر خادمین با تجربه روحانی عملآ در طی سالها خدمت را آموخته اند و همین مطلب است که موجب می گردد تا توجه افکار عمومی مسیحیان فارسی زبان را برای تحقق آتیه درخشان به اهتمام بیشتر بر امر شاگرد سازی جلب نماید و ضمنا همواره بخاطر داشته باشیم تنها کسانی می توانند شاگرد ساخته و تربیت نمایند که خود ابتدا بواقع شاگرد باشند.