مانی رسانه ManiMedia

شاهدان خاموش در دنیای مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- امید ازگمی- بطور طبیعی در هر بستر اجتماعی و در میان اقشار گوناگون هر جامعه ایی می توان لایه های متفاوتی را مشاهده نمود منجمله در میان اجتماعات مسیحیان فارسی زبان چه دارای سوابق ماقبل از مهاجرت و چه دارای سوابق مابعد مهاجرت می توان  گروه های معینی را مشاهده نمود.

منجمله گروه فرهیختگان اندیشمندان و صاحبان خرد دانش و تجربه  روحانی و همچنین قشر نوکیش  و جدید الورودی که گاهآ  حتی با وجود سنوات ایمانی، بدلیل عدم برخورداری از خدمات یک ساختار منسجم کلیسایی عمدتا بصورت فردی رشد نموده و طبعآ مسایل مربوط به خود را دارند در این میانه نمی توان برخی فاکتورهای موثر و مهم را در این بستر اجتماعی نادیده گرفت نظیر پراکندگی گروه های جدیدالورود وهمچنین وجود و حضور عناصری نامطلوب که با استفاده از فقدان آگاهی های لازم در میان نو ایمانان درصدد گرفتن ماهی از این برکه برای خود به طرق مختلف می باشند و در واقع حق جو بودن و فقدان آگاهی های لازمه نوکیشان را فرصتی برای بهره برداری های خود قرار میدهند .در این میانه بواقع نقش قشر فرهیخته چه می باشد؟ بی شک این گروه اجتماعی همواره بر اساس معیارها و الگوهای ذهنی خود از مفاهیم روحانی اهتمام خود را بر کار و خدمت صادقانه در محدوده های مشخصی  قرار داده و میدهند اما آنچه دراین میانه باقی می ماند  سکوت و یا عدم واکنش و عکس العمل در برابر ناراستی ها و کژروی هایی هست که مانند موریانه در حال تخریب بدنه مسیحیت فارسی زبان به انحاء مختلف می باشد. این سکوت ناشی از چیست؟ حفظ حریم شخصی تا مبادا افرادی بی هویت و بی ریشه بویژه در فضای مجازی اقدام به هتاکی نموده و بدانان اساعه ادب نمایند؟ یا آنکه بی اهمیت انگاشتن عناصر نامطلوب و عدم هرگونه واکنش تا که این امرموجب بهاء دادن بدانان تلقی نگردد و یا خدای ناکرده عقبه ایی که ورود به این عرصه موجب عریانی آن گردد . هرچه که هست نمی توان منکر این واقعیت بود که  ( اگر بینی که نابینا و چاه هست  اگر خاموش بنشینی گناه است ) در مثل مناقشه نیست منظور از نابینایی اساعه ادب به قشر نو ایمانان و نوکیشان نیست بلکه نبود آگاهی و اشراف مناسب حتی بر مباحث اولیه اعتقادی می باشد . ابزارهای اصلی عناصر نامطلوب همین فقدان آموزش های صحیح و برخورداری از روش های مطلوب و خدمات روحانی در حق  نو ایمانان می باشد و در واقع بستری که اینان از آن برای منافع و مقاصد خود سود می جویند نا آگاهی افراد است و با ترفندهایی حتی بر این امر می افزایند چرا که زمانی که گروه های نو ایمان و حقجو از تعالیم و روشهای صحیح تعلیمی بهرمند شوند دیگر حنای این افراد برایشان رنگی نخواهد داشت فلذا توهین هتاکی تهمت و افترا و سرگرم نمودن قشر نوایمان با مباحث سطحی و روبنایی و سوء استفاده از تاثیرات باورهای قبلی نوایمانان از ابزارهای رایج اینان است .  براستی مگر نه آنکه بر این کلام مقدس باور داریم که ((حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ) ) پس چرا در بیان حقایق می باید مراعات نمود  که مبادا کسی جرات اساعه ادب بما را داشته باشد . آیا صراحت لهجه از شاخصه های برجسته عیسی مسیح نبود؟ و آیا او در پاک نمودن صحن معبد از بساط صرافان مسامحه نمود تا مبادا او را تکفیر کنند؟ باشد تا با یک همیاری و همکاری همه جانبه از سوی اندیشمندان و حاملین تعالیم راستین الهی این سکوت شکسته و آب در خوابگه این موریانه ها جای گردد.