سخن ما

“به نام خالق محبت”

پایگاه اطلاع رسانی مانی رسانه با هدف ایجاد حریم امن و نگاه آسیب شناسی آنچه در هر عقیده فکری در حال گذر است،شکل گرفته و آنچه در این میان بسیار اهمیت دارد؛ فقر فرهنگ نقد پذیری است که جامعه ایرانیان را به قهقرا برده و عاملین قدرت،رسانه ها را به سکوت وامیدارند تا به اهداف و منافع شخصی خود دست یابند. هرچند در این میان اندک رسانه های مستقل نیز بدون خم نمود سر خود در مقابل این عوام فریبی ها به راه خود در راستی و روشنی ادامه می دهند و آنچه که موجب بازدارندگی رشد و بینش دنیای فارسی زبانان می شود،قدم بر میدارند.

در همین راستا مانی رسانه همواره می کوشد با ایجاد بستری آرام،سخنان دل آزردگان و منتقدان را دریافت نماید و توسط کارشناسان مربوطه آسیب شناسی و با ارائه یادداشت ها و ویدئوهای تصویری به حل این قبیل بپردازد.

امید است در این بار خطیر که بر دوش ما است،سربلند خارج شویم و نیز از دیدگاه های صاحب نظر استفاده نماییم.

مانی راستین

صاحب امتیاز و مدیر مسئول