مانی رسانه ManiMedia

دیوارهای جدایی به آسمان نمی رسند

مانی رسانه-در اغلب اندیشه ها و نظریات صاحب نظران حوزه مسیحیت فارسی زبان دورنمای زیبایی برای رشد ایمان صحیح مسیحی دیده میشود که اگرچه شرایط عینی این حوزه دارای مشکلات و معضلات خاص خود می باشد اما اغلب پیش بینی ها معطوف به آینده ای روشن و موفقیت های بزرگ در آینده می باشد . بدون شک این نگاه و نگرش مثبت مبتنی بر ایمان راستین و متکی بر وعده های درخشان کتاب مقدس بوده و ستودنی و بسیار قابل احترام است اما نباید از یاد ببریم که رسیدن به آن آتیه درخشان مستلزم اقدامات زیربنایی است منجمله نیازمند حرکت همه جانبه و هوشمندانه رهبران و صاحب نظران در تمامی کلیساهای فارسی زبان می باشد و این خود در آغاز مطلبی است که نیازمند یک اهتمام جمعی وکوشش همه جانبه و فارغ از تعصبات فرقه ای می باشد .

همه بخوبی می دانیم یکی از هنجارها و یا بهتر بگویم ناهنجاری های نهادینه شده در بستر فرهنگی ما ایرانی ها کار انفرادی و تکروی است جدا از اینکه دارای چه اعتقادات و مرامی بوده و یا در چه حوزه ایی فعالیت می کنیم بطور کلی می توان این نقیصه را در بسیاری از فعالیت های اجتماعی ما ایرانیان دید اگر چه به شخصه هیچ آگاهی و اشرافی بر امور ورزشی ندارم اما بارها از دوستان زیادی شنیده ام  که ما ایرانی ها در ورزش های انفرادی اغلب موفق و در ورزش های تیمی و گروهی بدان اندازه که باید و شاید شاهد درخشش نمی باشیم . میل و اشتیاق فردی برای زدن گل به دروازه حریف و ثبت موفقیت آن بنام خود اغلب موجب می گردد تا کارگروهی تحقق نپذیرد .

حوزه و میدان وسیعی که در آن می توان به صید جانهای گمشده پرداخت بی شک در صورت اتفاق نظر و اتحاد و انسجام با یکدیگر هم بازدهی بیشتر داشته و هم ریزش و تلفات روحانی کمتری را موجب میگردد بیهوده نیست که مخالفین ایمان مسیحی همواره سعی در انداختن فاصله بیشتر و بیشتر در بین فعالان این حوزه می باشند .

متاسفانه امروزه بعوض اتفاق نظر و همکاری در خدمات روحانی عوامل مخربی نظیر مباحث اقتصادی و تحصیل درآمد و همچنین قدرت و مقام طلبی نه فقط مانع این اتحاد گشته بلکه بمانند دونده ایی که در مسابقه در حال حرکت است با تنه زدن به دیگران و به زمین انداختن شان سعی در جلو افتادن خود نموده و با زدن برچسب و توهین و اتهامات واهی آنهم بصورت نهان و آشکار به زعم خود سعی در از میدان به در بردن دیگران نموده اما غافل از اینکه در این عرصه رفاقت کارساز است نه رقابت ! همه بدنبال یک هدف مشترک بوده و بجز آن می باید ابدیت را نیز با هم بسر بریم و اینجا است که تعصبات و برتری جویی های فرقه ای در تمام کلیساهایی که به انجیل کامل اعتقاد داشته رنگ می بازد چرا که هیچ فرد یا گروه خاصی نمی تواند مدعی گردد که تنها و تنها مسیحی واقعی و کلیسای خداوند بوده و مابقی همگی از جاده اصلی منحرف شده اند یعنی همان سخنی که امروزه بدعت های منحرف تاریخ مسیحیت می گویند . علیهذا با عنایت به در نظر گرفتن هدف پرجلال و مبارکی که قاطبه رهبران و صاحب نظران حوزه مسیحیت فارسی زبان بدان معتقد اند یعنی حرکت بسمت رشد و شکوفایی بیشتر می باید قدم های اولیه را برداشت یک ضرب المثل چینی می گوید راه های چند هزار کیلومتری با قدمهای اولیه آغاز میگردد . چه بسا اولین قدم های مبارکی که می توان در این زمینه برداشت تقریب کلیساهای فارسی زبان به یکدیگر با حفظ هویت های خود و تاکید بر مشترکات اعتقادی خواهد بود که خوشبختانه به لطف خداوند این مشترکات بسیار نیز می باشند نشست های مشترک و برپایی سمینارها یی در راستای اهداف مشترک می تواند گام هایی در جهت تحقق این هدف باشند . عبارت آخر را با جمله ایی که سالها پیش در پشت بروشور جلسات سالیانه اتحاد کلیسایی که در ایران تشکیل می شده به پایان می رسانم (( دیوارهای جدایی به آسمان نمی رسند))