مانی رسانه ManiMedia

دنیایی تازه با رنگهای زیبا می ‌سازم

مانی رسانه-بوم نقاشی سفید سفید است، پالت پر از رنگ؛ رنگ‌های نیلی، ارغوانی و زرد و قرمز… و من هم نقاشی که روی بوم سفید تصویر می‌کشم؛ درخت، کوه، گل، سیاره‌ها و هرچه می‌توانید ببینید.و من هم نقاشی که روی بوم سفید تصویر می‌کشم؛ درخت، کوه، گل، سیاره‌ها و هرچه می‌توانید ببینید. نقاشیکردن یعنی خود را رهاکردن در عالم تصویرها و رنگها و زندگیکردن در خیال، یعنی پیبردن به عظمت خداوند، یعنی رودخانهای جاری در قاب تصویر.من رؤیاهایم را روی بوم میکشم، آدمهای خیالیام را رنگ میکنم و لبخند بزرگی برایشان میکشم. کلبهام را میکشم و باغی پر از درخت خرمالو و  گل نرگس.من نه باغ دارم؛ نه درختی، نه گلی، اما میتوانم آنها را در قاب کوچکی جا بدهم. میتوانم شهری بارانی بکشم، نه خاکی. درختی سبز، نه شکسته. دریای پر آب، نه خسته.من نقاشی میکشم و قدرت دارم دنیایی جدید بسازم؛ دنیای رنگارنگ.من روی بوم نقاشی دنیای کوچکی دارم؛ دنیایی بیهیاهو با آسمانی آبی، زمینی سبز، کوهستانهای قهوهای‌رنگ و خورشید زرد درخشان.

بهاره شاهمرادی*همشهری**