مانی رسانه ManiMedia

” خود خواندگی ” در مسیحیت فارسی زبان ایرانی!

مانی رسانه-امید ازگمی- یکی از عوارض جانبی رشد مسیحیت فارسی زبان ایرانی در این مقطع زمانی بروز پدیده ایی است که خود خواندگی اش می نامند که به  افرادی اطلاق میگردد که دعوت به خدمت روحانی را تنها خود برای خویشتن قائل بوده و طبیعتآ نتایج آن نیز معلوم است !؟. بطور کلی افرادی که ورود به عرصه خدمات کلیسایی می نمایند مشخصا پس از طی دوره های آموزش آکادمیک پیوسته و یا ناپیوسته پا بدین عرصه می گذارند البته شایان ذکر است که  در کنار بحث آموزش مباحث الهیاتی عامل مهم تربیت شخصیت خادم   تحت نظر و نظارت فرد و یا افراد با تجربه و پیشکسوت نیز همواره مطرح بوده که بسته به شرایط زمان و مکان کمتر و یا بیشتر بدان پرداخته شده و یا میشود اما بهر حال و صورت زمانی که فردی خود را تحت عناوینی نظیر کشیش شبان معلم مبشر و نظائر اینها معرفی و مطرح می نماید قطعا می باید مستنداتی مبنی بر تائید اشخاص و یا مراکزذیصلاح در زمینه آموزش و تربیت خادمین داشته باشد البته با توجه به گستردگی وسیع ایرانیان در نقاط گوناگون جهان و خیزشی که بعضآ بسمت و سوی باور مسیحی در آن با دلایل متقن و موجه و یا غیر آن  صورت می گیرد کاملا محرز و قابل پذیرش است که افرادی   پیام و دعوت الهی را برای خود دریافت وبدین باور برسند که دارای دعوت الهی برای خدمات کلیسایی می باشند که البته در چنین مواردی  قطعآ نیاز به بحث آموزش و تربیت فرد بعنوان یک خادم و یا خادمه خداوند همچنان باقی است و چنین افرادی می بایست  قبل از ورود عملی بدین عرصه تحت نظارت و آموزش های لازمه قرار گیرند چرا که در عرصه افکار عمومی و با توجه به ذوق و اشتیاقی که در این بستر اجتماعی بوجود آمده اشخاص حقجو و نوایمان یا به اصطلاح امروزه نوکیش بدنبال شناخت ذیصلاح بودن خادمین و شبانان نبوده و به صرف مشاهده یک عنوان سرنوشت خود را به نصایح و تعالیم افرادی تحت چنین عناوینی قرار میدهند و چون خدمات کلیسایی بمانند سایر         فعالیت ها ی اجتماعی نیازمند داشتن یک علامت شناسایی نظیر کد یا پروانه تایید به اشتغال در خدمات کلیسایی ندارد و از کسی سوال نمیگردد که چرا فی المثل در فضای مجازی خود را با این یا آن عنوان کلیسایی معرفی نموده اید این مشکل بوجود آمده تا هرکس خود را تحت هر تیتر و عنوانی معرفی نماید و از همین جاست که مسیحیت فارسی زبان ایرانی امروزه با پدیده ایی روبرو گشته بنام خادمین خودخوانده یعنی افرادی که تایید  هیچ نهاد و کلیسا و ساختار رسمی  مسیحی و کلیسایی را نداشته اما تحت عناوین رسمی فعالیت نموده و به طبع بدلیل اهمال کاری ها و ناشی گری ها و اتخاذ روشهای غیر روحانی و غیر کتابمقدسی عملا به بدنه این نهال رو به رشد صدمه وارد می سازند بی شک در اولین نگاه   راه حلی که بنظر جلوه می کند روبرو شدن و برخورد با چنین افرادی است که در واقع بجای بنا عامل تخریب در این بستر اجتماعی میشوند لیکن چه اشخاصی و یا چه نهاد  و اصولا چه ساختاری می تواند متولی چنین امر خطیر و حساسی گردد ؟ آنهم با چنین پراکندگی گسترده جغرافیایی موجود و بی نیازی که برخی به پاسخگویی در این زمینه در خود می بینند لذا تنها یک راه حل باقی می ماند و آن روشنگری افکار و اذهان عمومی می باشد بنحوی که این امر در اجتماعات فارسی زبانان نهادینه گردد که چشم بسته به  هر کس و تحت هراسم و  عنوانی  اعتماد ننموده تا خدای ناکرده مورد بهره برداری و سوء استفاده هایی بویژه در امور مالی نگردند

رشد مسیحیت فارسی زبان به صرف افزایش تعداد سمت ها و عناوین کلیسایی نیست که خود را نشان می دهد بلکه در رشد و بلوغ عامه مسیحیان ایرانی می باشد و این امر محقق نمیگردد مگر با یک همت دسته جمعی بویژه در جمع دست اندرکارانی که در فضای مجازی به انحاء مختلف فعالیت می نمایند . باشد تا روزی در   فضای مجازی بجای مناقشات فرقه ایی و ایجاد بدبینی نسبت به نگرش های مختلف الهیاتی گام های مثبتی در راستای تقویت و استحکام مسیحیت فارسی زبان ایرانی برداشته شود تا هر چه بیشتر عرصه بر سودجویان طمع کارتنگ گردد که بدنبال بدست آوردن کلاهی از این نمد برای خود می باشند.