کلیسا خارجی وایرانی در نوع نگاهشان به تعالیم مسیحی براساس نوع فرهنگشان قابل تامل نیستند وحتی پروتستانهای فارسی زبان هم در کلیسهای که تعالیم پروتستانی دارند در نگاهشان نوعی تقابل وجود دارد ومتاسفانه تعدادی از کلیسهای ایرانی هم نمی توانند انسجام وحدت خود را حفظ کنند وبناچار ایمانداران یا پاسیو میشوند ویا جذب گروهای بیزنس من وسودجو