مانی رسانه ManiMedia

تدارک برای فردای روشن در مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- سالها پیش مطلبی می خواندم در خصوص برخی مشکلات ترجمه کتابمقدس برای مبشرین به زبان های بومی    منجمله بیاد دارم که مترجمین زمانی که می خواستند آیه ای از کتابمقدس را ترجمه کنند که درآن گفته شده بود:

  اگر گناهان‌ شما مثل‌ ارغوان‌ باشد مانند برف‌ سفید خواهد شد

به شکل جدی با مشکل برخورد نموده بودند چرا که مخاطبین شان در طول عمر نه برف دیده بودند و نه کسی برف را برایشان توصیف نموده بود لذا می باید آیه را با استفاده از واژه ایی هم معنی که در زبان بومی مخاطبین مفهوم مشابه داشت ترجمه نمایند که برای سایر زبانها بسیار عجیب و چه بسا انگ تحریف هم ناخواسته بر آن می زدند !! حال منظور این است که در روند خدمتی کلیساهای فارسی زبان شبانان و معلمین می باید به بافت فکری و زمینه های فرهنگی مخاطبینشان توجه نموده و از گنجینه عظیم کتابمقدس که در واقع حاوی پیام جاودانه الهی است و برای تمام قرون و اعصار نوشته شده و قابلیت اجرایی در تمام ملل و فرهنگ ها را دارد به گونه ایی استفاده نمایند که بیشترین بازدهی را حاصل نماید و این مطلبی است که می باید در خدمات گوناگون کلیسایی لحاظ گردد شیوه خطابه و موعظه  روش تعلیم طرق  بشارت و بویژه ترجمه کتب و ادبیات مسیحی که مورد نیاز فارسی زبانان بوده و چه بسا تالیف و نگارش کتب و منابعی که به فراخور بافت فکری و فرهنگی فارسی زبانان مفید و موثر واقع گردد . بی شک مسیحیت فارسی زبان که بویژه  خیزش دهه های اخیر را داشته در کنار نقاط آسیب پذیرش که قطعا می باید با شناسایی و رفع آنان جلوی سوء استفاده دشمنان ایمان مسیحی را گرفت واجد نقاط قوت و خدمتگزارانی است که از بسیاری جهات دارای ویژگی های ممتاز در خدمت بوده لیکن در کنار تمام احترام و حرمتی که نزد مخاطبین خود داشته باز می توان حس نمود که مسیحیان فارسی زبان به واعظین و معلمین سایر ملل به چشم دیگری می نگرند و اگر در سمینار و یا کنفرانسی در کنار سخنرانان فارسی زبان از معلمین سایر ملل نام برده شود گویی جاذبه آن سمینار برای مخاطبین بیشتر میشود و یا اگر در جلسات هفتگی کلیسا واعظی غیر فارسی زبان حضور یابد واکنش مساعد مخاطبین بمراتب بیشتر جلوه می نماید . این مطلب را نیز در کنار تالیف و ترجمه کتب و منابع مفید مسیحی برای عامه مسیحیان فارسی زبان می باید برای فردایی درخشان تر از نظر دور نداشت . حقیقتآ گرچه تعداد واعظین و معلمین فارسی زبان به نسبت سایر ملل که در قلمرو اجتماعی خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند کمتر بنظر آید لیکن نباید از یاد برد که اولآ بازدهی کلیساها را می باید نسبت به محدوده زمانی دارای قابلیت عملکرد و ثانیآ نسبت به میزان آزادی عملکردی که در همان بازه زمانی داشتند ارزیابی نمود در داخل ایران تقریبا اندکی بیش از ۵۰% زمان در ۴ دهه قبل فرصت این آموزش و شاگردسازی وجود داشته که به نسبه میزان بازدهی درخور توجهی داشته در خارج از ایران هم بدون شک زمانی نیاز بوده تا مهاجرین نسبت به جایگیری در بسترهای فرهنگی و اجتماعی جدید ابتدا موقعیت خود را تثبیت و سپس به امر تربیت نسل جدید خادمین بپردازند که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع کنونی حقیقتآ کار راحتی نبوده اما     دارای بازدهی می باشد بنا براین این بجاست که عامه مسیحیان فارسی زبان حداقل اعتباری همسنگ خادمین سایر ملل برای خدمتگزاران هم زبان خود قائل شوند البته در این گونه امور همواره می باید مراقبت نمود تا دچار افراط و تفریط نشویم ودر ورطه مسیحیتی مبتنی بر ملی گرایی قرار نگیریم که عاقبت آن بدانجا ختم گردد که گویی ملت ما سوگلی خداوند است و بقیه ملل فرزندان دست دوم او!!  چرا که بخوبی می دانیم افراط و تفریط متاسفانه یکی از مولفه های فرهنگی ماست . درهر حال  ذکر تمام نیازهای زیربنایی در این بستر فکری در یک مقال نمی گنجد لیکن توجه به این دو نکته می تواند زمینه ساز شکوفایی بیشتر مسیحیت فارسی زبان گردد.