مانی رسانه ManiMedia

تجارب تاریخی کلیسای فارسی زبان

مانی رسانه- اگرچه سوابق تاریخی کلیساهای فارسی زبان راست دین و معتقد به مبانی بنیادین ایمان کتابمقدسی بسیار زیاد نیست.  اما در همان نیز می توان بقدر کفایت تجارب و آموخته هایی برای بهبود روند فعالیت های آتی یافت.

اگرچه بر حسب نوع نگرش و هدفی که می خواهیم دنبال نمائیم می توان این تاریخچه را به صور مختلف تقسیم بندی نمود لیکن بنا به ضرورت  این بحث اگر تاریخچه فعالیت مسیحیت فارسی زبان بویژه متعلق به نوع ایرانی اش را در نظر بگیریم حداقل می توان به دو مقطع زمانی اشاره نمود ما قبل از ۱۹۷۸ و ما بعد از ۱۹۷۸ که خود شامل دو حوزه درون مرزی و برون مرزی  فعالیت های کلیسایی میگردد .

شاخصه اصلی قابل مشاهده در تمام این دوران ها نتایجی را  می دهد که جدا از تجارب تاریخی کلیسا در سایر ملل نیز نمی باشد. هر زمان که فشار و جفا و آزار بر کلیسا نبوده و یا بصورت اندک غیر متمرکز و پراکنده وجود داشته میزان رشد نیز به همان نسبت قابل ملاحظه نبوده  و بالعکس زمانی که جفا و مشکلات افزون گشته به موازات آن تفکر و باور مسیحی نیز رو به گسترش نهاده و  بر آن افزون شده و نکته قابل تامل اینکه همانگونه که بین فشارهای اجتماعی و میزان رشد باور مسیحی رابطه متقابلی وجود دارد به همان اندازه نیز رابطه ایی معکوس فی مابین فشارهای اجتماعی و اتحاد و انسجام فرقه ها و نگرش های الهیاتی شکل می گیرد بدین معنا که گرچه پس از ۱۹۷۸ جفا و دشواری ها افزون گردید اما همین مسائل موجب شدند تا حداقل  کلیساها بیش از پیش به یکدیگر نزدیک گردند. حال آنکه در اثر افزایش همان فشارها و گسترش دامنه مهاجرت به سایر نقاط جهان در حالی که دیگر از آن مشکلات و جفاها چیزی در میان نبود فاصله و شقاق بین منصوبین به دیدگاه های مختلف الهیاتی  رو به افزایش نهاده و بعضآ  اقدام به سیاه نمایی و بداخلاقی ها نیز مشاهده و رو به فزونی گذاردند. حال اینک بر ذمه همه اندیشمندان و سکانداران فرقه ها ی گوناگون مسیحیت فارسی زبان می باشد تا ضمن در نظر گرفتن  تجارب گذشته و فرصت تاریخی  بوجود آمده نسبت به کاهش فاصله ها و ترمیم جدایی ها اقدامات عملی بجا آورده و از شرایط موجود با تمام ابعاد آن چه فرصتهای بوجود آمده وچه   کاستی هایش بجای بهره برداری در راستای منافع گروهی به فکر گسترش ملکوتی باشند که جدا از هرگونه اسم و عنوان افراد تنها با عناوینی نظیر مسیحی و ایماندار شناخته می شوند ولاغیر .