مانی رسانه ManiMedia

تاثیرات آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان چه بوده؟

 مانی رسانه- از زمانی که به ابتکار پایگاه اطلاع رسانی مانی رسانه سرفصل جدیدی بنام آسیب شناسی در بین فعالیت های مسیحی در بین فارسی زبانان گشوده شده بیش از یکسال و اندی میگذرد و بجا است تا از خود بپرسیم این حرکت آیا تاکنون فایده ای هم داشته و اگر پاسخ مثبت است ثمرات اش چه بوده؟

مقدمتآ می باید چند مطلب را در نظر داشت اول اینکه حجم وسیع آسیب های موجود بدلیل وجود عواملی نظیر عدم پاسخگویی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نگاه کاسبکارانه موجب شده که در این عرصه آسیب های بسیاری بوجود آمده وفرصت هایی را بدست بدخواهان  دهند تا به سیاه نمایی و تخریب چهره مسیحیت بپردازند.

دوم آنکه یکی از بزرگترین دلایل شکل گیری و پیشرفت لطمات و صدمات بر پیکره مسیحیت فارسی زبان فقدان آگاهی و عدم اطلاع عامه مخاطبین از چند و چون تعالیم و روش های صحیح تعلیمی مبتنی بر کتابمقدس می باشد عاملی که افراد سودجو همواره سعی در دامن زدن به آن بوده چرا که منفعت خود را در آن دیده و توپخانه تهمت و افتراء خود را بسوی کسانی گسیل می نمایند که سعی در اطلاع رسانی به افکار عمومی دارند.

سومین مورد زمینه باز و بی دفاعی است که در غیاب وجود تشکل های بیطرف بوجود آمده و هرکس بخود اجازه میدهد تا با انتصاب هر سمت و عنوانی وارد این عرصه شده و بدنبال مطامع خود باشد .

در چنین شرایطی است که مبحث آسیب شناسی پا به عرصه نهاده و برای اول بار فعالان این حوزه خود را برابر حرکتی دیدند که می بایست در قبال افکار عمومی پاسخگو بوده و دلایلی برای حرکات و فعالیت های خود داشته باشند .ناگفته پیداست که اولین برخوردها چگونه می توانست باشد جدا از تهمت ها و اتهام زنی و سیاه نمایی حتی برخی سعی نمودند کار را به جدال فرقه ایی نیز بکشانند تا بلکه ازاین رهگذر صدای آسیب شناختی به خاموشی گراید !

اما با تمام این اوصاف پس از گذشت یکسال و اندی از این حرکت نتیجه چه بوده؟ بدون شک اگر نتایج حاصله را در برابر حجم وسیع نقائص و آسیب ها در نظر بگیریم هنوز زود است که از نتایج درخشان سخن بمیان آید اما بدور از انصاف است که دست آوردهای بدست آمده را از نظر دور بداریم .امروزه بنوعی حس پاسخگویی در برابر افکار عمومی شکل گرفته که استمرار آن می تواند به نتایج درخشانی منجرگردد همچنین می توان از مواردی در خصوص ممانعت از ادامه سوء استفاده افراد سودجو یاد نمود که حداقل با روشنگری های بعمل آمده از ادامه حرکت های منفعت طلبانه آنان جلوگیری شده است همچنین از فواید دیگر این حرکت می توان به ایجاد شرایطی اشاره نمود که برخی برعکس تصویر ظاهر الصلاحی که در افکار و انظار عموم از خود نشان میدادند دست به واکنش هایی بزنند که گویای برخی ناراستی ها و عدم خلوص در انگیزه هایشان   باشد.

امید آنکه  با استمرار تفکر آسیب شناختی در مسیحیت فارسی زبان  وحرکت بسوی شفاف سازی  فعالیت ها در جهت موفقیت و پیشرفت تفکر و باور اصیل کتابمقدسی   گام های موثر تری برداشته شود.